Nieuwsblad van Progressief Uitgeest, 28ste jaargang, nr. 60,  januari 2010

Zelfstandigheid Uitgeest weer in opspraak!
In 1999 is er een referendum gehouden over de vraag of Uitgeest zelfstandig moest blijven of niet. Uitgeest stemde massaal, een opkomst van 75%. Bijna 80% van de stemmers koos toen voor een zelfstandig Uitgeest. Ook nu weer zijn er partijen die willen dat Uitgeest gaat uitkijken naar een partner om mee samen te gaan, want zeggen zij: “op termijn kan Uitgeest niet zelfstandig blijven”. Wij van PU vinden dit klinkklare onzin. Uitgeest heeft immers fantastische voorzieningen voor sportbeoefening, een zwembad, bibliotheek, dorpshuis de Zwaan en noem maar op. Wij willen die graag voor de Uitgeesters behouden en er zeggenschap over blijven houden. Daarnaast is het financiële huishoudboekje van Uitgeest op orde en kunnen er zaken als de komst van een Jongerencentrum gefinancierd worden uit de opbrengsten van de Waldijk zonder de algemene reserve aan te tasten. Waar komt toch altijd die drang vandaan om te willen fuseren? Wij begrijpen daar niets van en zullen blijven strijden voor een zelfstandig Uitgeest.

BENT U HET MET ONS EENS?     STEM DAN 3 MAART OP PU, LIJST 1         

Hondenpoep
Op wijkavonden altijd weer een veel gehoorde klacht. Heel veel hondeneigenaren ruimen de uitwerpselen van hun hond keurig op en deponeren die in de afvalbakken die overal in het dorp staan of nemen ze mee naar huis. Niks aan de hand zou je zeggen. Er zijn echter eigenaren die het blijkbaar niet erg vinden om kinderen in poep van hun hond te laten lopen. Zelfs speelterreintjes worden niet ontzien, kortom jammer. Wij doen hierbij een oproep aan alle hondenliefhebbers om de poep op te ruimen. PU sluit zich graag aan bij de oproep van iemand die wij laatst zomaar in het dorp lazen“ Wij houden van uw hond, maar niet van zijn …”.

Kandidatenlijst.
Op voorstel van het bestuur is in december de kandidatenlijst van Progressief Uitgeest unaniem overgenomen door de ledenvergadering. De lijst ziet er als volgt uit:

 1) Jan Dubelaar, raadslid en onze huidige fractie voorzitter.

 2) Arnold Sely, onze wethouder.

 3) Corine v. d. Zee, raadslid en onze vertegenwoordigster in commissie Samenlevingszaken.

 4) Jan Schouten, onze vertegenwoordiger in commissie Grondgebiedzaken.

 5) Viola Breeuwer, vervangster voor Corine van der Zee.

 6) Ria Heijne, raadslid en onze vertegenwoordigster in commissie Algemene Zaken.

 7) Jan Komen, zeer actief in het wijk- en buurtwerk.

 8) Marjolein Kaandorp, raadslid van 1990 – 1995.

 9) Evert Schötker, veel ervaring in diverse besturen.

10) Joop Schuddeboom, vertegenwoordiger van het oud-papier comité.

11) Arthur de Swart, website en actievoerder voor het behoud van de Castricummer Polder.

12) Jan Sijssens, financieel specialist.

Kortom een kandidatenlijst van mensen die midden in de samenleving staan.


WAAROM LANDELIJK STEMMEN                        

ALS HET OP EEN DORPSPARTIJ KAN ?

DEN HAAG KENT UITGEEST ECHT NIET!

STEM LOKAAL IN HET STEMLOKAAL !

Afvalverwerking
Sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw scheiden we ons huishoudelijk afval in twee rolcontainers voor GFT en restafval. Nog eerder, vanaf de vijftiger jaren, haalde het “Rommelmarkt comité tot behoud van de dorpskerk aan de Castricummerweg” al oud papier op. De prijs van oud papier daalde eind jaren 80 echter dusdanig dat het niet meer lonend was om het papier op te halen, het bracht bijna niets meer op. Vandaar dat PU het initiatief nam tot een voorstel in de gemeenteraad voor een garantieprijs. Zodra de prijs onder de grens van 4 cent per kilo daalde, betaalde de gemeente het verschil bij. De gemeenteraad ging hiermee akkoord. Goed voor het milieu en besparing van de hoeveelheid vuilnis waarvoor betaald moet worden.

Nu kennen wij de inzameling van glas en papier in ondergrondse containers bij de supermarkten en de Marskramer. Breng als het even kan uw oud papier naar de container van het rommelmarkt comité naast sporthal de Meet of spaar het op voor de acties van de scholen en sportverenigingen.          

Nu staan we aan het begin van de inzameling van plastic. Gescheiden inzameling van huishoudelijk afval, oud papier en glas is mede dank zij u een groot succes geworden, laten we dat met plastic ook doen. Er worden weer nieuwe spullen van gemaakt zoals  bijvoorbeeld fleece-truien en speelgoedbeesten.

BEHOUD VAN ONS LEEFMILIIEU IS WAARDEVOL. UW AFVAL IS HET WAARD OM OPNIEUW GEBRUIKT TE WORDEN!

Wijkwerk
Het wijkwerk is in 1996 gestart om de gemeente en de burgers dichter bij elkaar te brengen. In het begin ging het vooral om het inrichten van speelplaatsjes. De gemeente stelde in overleg met buurtbewoners het materiaal beschikbaar en de bewoners deden de rest van het werk. Meestal kwam tijdens het plaatsen de wethouder met een taart en dronken we gezamenlijk koffie. Door deze fantastische inzet van de bewoners kon de gemeente meer spelmateriaal aanschaffen, want de bewoners bespaarden immers geld, dat anders uitgegeven zou moeten worden aan aannemers. Daarnaast was de sociale controle veel groter, omdat de bewoners de speelplaats zelf ingericht hadden.

De betrokkenheid van de wijk groeide. Ook straatwerk en plantsoenen werden in overleg aangepakt. Bewoners kwamen met klachten en verbetervoorstellen naar de wijkbijeenkomsten.

In 2008 is geconstateerd dat er meer sociale samenhang kon komen. Mensen in de buurt kenden elkaar vaak niet eens en er werd overlegd hoe dit kon veranderen. In 2009 is in wijk “De Koog”, samen met wijkwethouder Selij, geëxperimenteerd met mobiele terrassen. Tijdens het drinken van een kopje koffie of thee konden buurtbewoners met elkaar een praatje maken. Buurtfeestjes werden gestimuleerd, waarbij de gemeente marktkramen en dranghekken beschikbaar stelde. Het is een enorm succes geworden. Zeker ook iets voor andere wijken.

PU is blij met deze ontwikkeling van het wijkwerk. Elkaar beter leren kennen is gewoon prettig. De mensen gaan elkaar weer groeten en er ontstaat een hechte gemeenschap in de wijken.

Stichting Acties-Uitgeest wint Zilveren Maanprijs
Iedereen heeft kunnen lezen dat Stichting Acties-Uitgeest de Zilveren Maanprijs heeft gewonnen. Dit vanwege de inzet voor het onbebouwd laten van de Castricummer Polder. PU wil Acties-Uitgeest, ook wel Stichting AU genoemd, van harte feliciteren met de prijs en bedanken voor het vele werk dat is verzet.

Belangrijker is nog dat de Uitgeester politiek nu overtuigd is van het belang om dit mooie groene gebied voor de toekomst te behouden. Voor PU is dit niets nieuws, wij hebben het onbebouwd laten van de Castricummer Polder al vele jaren in het verkiezingsprogramma staan.
 
Vindt U ook dat Uitgeest een dorp rondom in het groen moet blijven? Steun ons dan met uw goede ideeën. Lid worden kan natuurlijk ook, vanaf  € 15,-  per jaar

Terug naar boven