Nieuwsblad van Progressief Uitgeest, 31ste jaargang, nr. 65, najaar 2013


ONZE TOEKOMST???
Het zwembad, de bibliotheek, de muziekschool en een aantal subsidies zijn in de meerjarenbegroting allemaal wegbezuinigd! Wat blijft er over aan voorzieningen in Uitgeest, vragen veel Uitgeesters zich met ons af. Een samenleving zonder voorzieningen is naar onze mening geen samenleving. In februari 2013 werd nog gemeld dat Uitgeest rekening moest houden met enorme tekorten tot wel bijna 2 miljoen per jaar. PU heeft voor de zomervakantie nog contact gehad met de afdeling financiën en er op aangedrongen toch met de juiste cijfers te komen waarop werd geantwoord dat men “voorzichtig begroot”. Wij zijn van mening dat dit niet de juiste manier van begroten is. De gemeenteraad dient naar onze mening op basis van correcte cijfers een beslissing te nemen over te nemen maatregelen. Laten we duidelijk zijn. PU heeft zich altijd ingezet voor behoud van het zwembad en de bibliotheek en zal dit ook in de toekomst blijven doen.

De begroting van 2014 is uitgekomen, inclusief een doorzicht naar de komende jaren. En wat blijkt, in plaats van tekorten zijn er overschotten, oplopend naar ongeveer 500.000 euro in 2017!!! Het is maar dat u het weet. Ook in Uitgeest zullen wij zuinig moeten zijn, maar niet ten koste van veel voorzieningen.

Het zwembad bij PU in veilige handen
PU zet zich al vele jaren in voor behoud van het zwembad. Een overzicht uit de vorige eeuw.

  • 1988, Discussie over sluiting van het zwembad, PU riep als eerste en enige dat over sluiting van het zwembad NIET te praten viel. Stichting “de Zien Blijft” wordt opgericht      

  • 1991, Publicatie 17. PU vraagt het college of terugkeer van het schoolzwemmen mogelijk is. Nee dus.

  • 1992, Publicatie 19 meldt dat schoolzwemmen weer terug is. Het zwembad De Zien is niet meer weg te denken.

  • 1994, Publicatie 25 vermeldt op het wensenlijstje: openhouden zwembad.

  • 1995, Publicatie 26 PU maakt kenbaar dat “zij te allen tijde zullen trachten zwembad De Zien te behouden’.

  • 1998, Publicatie 38. Vermeldt: “Alleen een zelfstandig Uitgeest kan het behoud van het zwembad garanderen”

Dat was onze mening in de vorige eeuw en dat zal zo blijven. PU gaat er voor !!!

Wie is er nou eigenlijk de baas in Uitgeest?
Tijdens de raadsvergadering van september jl. was er nogal wat commotie over het leerlingen- vervoer. Wat was er aan de hand. Een leerlinge van school “de Zeearend” mocht met ingang van het nieuwe schooljaar niet meer vanuit het Oude Dorp met het georganiseerd vervoer naar haar school voor bijzonder onderwijs in Beverwijk. Zij moest zich maar zien te redden met behulp van oma’s, vrienden etc. Zij woont net niet op de minimum voorgeschreven afstand van 6 kilometer van de school. Een andere leerlinge uit de Koog wel, dus die had geluk. PU vond dat het toch mogelijk moest zijn dit kind mee te nemen met het leerlingenvervoer vanuit Uitgeest naar Beverwijk en diende een motie met de volgende strekking in:

PU stelt voor:
  • de bekostiging van het aangepast vervoer voor bestaande gevallen ongewijzigd te laten;
  • geen onderscheid te maken in de plaats waar men in Uitgeest woont.
De voltallige Raad was het hier mee eens en steunde de PU-motie. Wethouder Spaanderman was het echter niet eens met de strekking van de motie en wilde, ook na de schorsing van de vergadering, geen enkele toezegging doen. Wie is er nou eigenlijk de baas? Juist, de Raad, dus er was maar één mogelijkheid voor de wethouder, zich te voegen naar het standpunt van de Raad. Inmiddels is bekend geworden dat het college alsnog besloten heeft in te stemmen met het vervoer van de leerlinge. Na ruim een maand kan de leerlinge, net zoals voorgaande jaren, weer met het georganiseerd vervoer naar school.

Jammer dat het zolang moest duren. PU is van mening dat in economisch mindere tijden zeker de zwakkeren in de samenleving niet als eerste de dupe van bezuinigingen mogen worden.

De tekst van de gehele motie is terug te vinden op www.progressief-uitgeest.nl

Standpunt PU: Intensieve samenwerking JA .... Fusie NEE!!!
Zoals U ongetwijfeld uit kranten heeft kunnen vernemen moet Uitgeest een keuze maken tussen intensieve samenwerking met een aantal gemeenten of een fusie waarbij we onze zelfstandigheid verliezen. Directe aanleiding voor het maken van een keuze is het feit dat veel gemeenten minder geld uit Den Haag krijgen, maar wel meer taken moeten uitvoeren. Ook Uitgeest zal dus moeten bezuinigen. Een fusie ziet PU niet zitten, een goede samenwerking des te meer. Een intensieve samenwerking met de IJmond gemeenten is een mogelijkheid, maar ook kan een samenwerking met de zgn. BUCH gemeenten. BUCH staat voor de gemeenten Bergen, Uitgeest, CAL (Castricum-Akersloot-Limmen) en Heiloo. PU kiest er voor om ook in de toekomst zelf te kunnen beslissen over wat er in Uitgeest gebeurt. Denk aan het behoud van de voorzieningen, subsidies, de invulling van de weinig beschikbare ruime in de bebouwde kom en behoud van het groene buitengebied.

PU heeft al vele jaren een duidelijk standpunt: Samenwerken … JA, Fusie … NEE.  

Wilt u weten waarom?
Het is bewezen dat een fusie tussen twee of meer gemeenten, zeker de eerst jaren, meer geld kost dan het opbrengt. Daarbij komt dat de burger in een grote gemeente duurder uit is. Bij een fusie wordt de afstand tussen burger en bestuur groter. 
Als zelfstandige gemeente kan je zelf beslissen hoeveel geld je voor welke voorziening uitgeeft. Zoals eerder opgemerkt beslissen bij een fusie anderen over o.a. het voortbestaan van het zwembad en de bibliotheek.
Intensieve samenwerking op ambtelijk niveau kan aanzienlijke besparingen opleveren, terwijl de kwaliteit verbetert. Op termijn kunnen daarmee voorzieningen in stand blijven.
Bij samenwerking blijven publieke diensten voor de burger in Uitgeest. Uw paspoort, rijbewijs enz., gewoon afhalen bij de balie in Uitgeest in plaats van een gemeentehuis elders.
De voor- en nadelen van samenwerking met de IJmond zijn reeds bekend. Op dit moment loopt er een onderzoek naar de voor- en nadelen van samenwerking met het Noorden. Na bekend worden van de resultaten zal de Raad van Uitgeest in januari 2014 een beslissing nemen.    

De participatiesamenleving.
Sinds de komst van het nieuwe koningspaar is dit een gevleugelde uitdrukking, Het komt er op neer dat er initiatieven vanuit de samenleving moeten komen. Nu is Uitgeest als sinds 1997 bezig met deze participatiesamenleving, alleen heet dit in Uitgeest “Wijkbeheer”. Veel initiatieven zijn er geweest of zijn er nog steeds. Zomerfestival – Buurtfeesten zoals Buurtbarbecues – Koffie-ochtenden – Opknappen speelplaatsen met behulp van bewoners – Openluchtconcerten – Kerstsamenzang en Burendagen. Dit allemaal om contacten tussen bewoners te bevorderen of te versterken. Wat schetst onze verbazing? In de begroting 2014 wordt de financiële steun vanuit de gemeente voor het Wijkbeheer geschrapt! Als u weet dat uit het jaarlijkse budget van 25.000 euro ook vervanging van speeltoestellen en door de buurtbewoners ingediende plannen voor andere beplanting werden gefinancierd, dan is het doodzonde om deze activiteiten de nek om te draaien. Nu gaat het College zelf bepalen wat zij wel of niet steunt. Met ander woorden, niet de inbreng van de inwoners van Uitgeest telt, maar wel de willekeur van het College van Burgemeester en Wethouders.

De vraag van PU, het antwoord van U.
In de vorige PU-blicatie stond een vraag van U en het antwoord van PU. Nu eens andersom. Wij willen graag van U weten of U een voorkeur heeft voor samenwerking met het Noorden of met de IJmond en wat voor argumenten u hiervoor heeft.

Laat het ons weten en bel, mail of schrijf met een van onze raadsleden. In de volgende PU-blicatie komen wij er op terug.

De PU iets voor U?
Bezoek onze website www.progressief-uitgeest.nl. waarop ook o.a. oudere PU-blicaties zijn terug te vinden. Onder het kopje “actueel” vindt u ons stemgedrag in de gemeenteraad en het laatste nieuws. Mogelijk is PU de partij waar u zich bij thuis voelt. Lid worden kan altijd en mocht u zich in willen zetten voor een zelfstandig, groen en sociaal Uitgeest, bij ons bent u welkom. Bel rustig eens met één van onze raadsleden.      

 
UITGEEST ZELFSTANDIG EN RONDOM GROEN ?  PU ZAL IN IEDER GEVAL HAAR BEST ER VOOR DOEN.

PU- Progressief Uitgeest is dé plaatselijke politieke partij voor een zelfstandig, sociaal en een groen Uitgeest. Heeft u zin om mee te denken over de juiste keuzes voor Uitgeest ? Neem dan even contact op met één van onze raadsleden. Ook is het mogelijk om voor een gering bedrag per jaar lid te worden en op deze wijze ons werk in de raad te ondersteunen. De PU is er ook voor U !!!  

Terug naar boven