Nieuwsblad van Progressief Uitgeest, 33ste jaargang, nr. 67, voorjaar 2015


 VERKEER GENOEG, MEER DAN GENOEG!
Uitgeest is nu al een knooppunt van spoorwegen en twee drukke aanvliegroutes van Schiphol laag over ons dorp en het buitengebied. De drukke Provinciale weg N203 verdeelt Uitgeest in twee delen en het snelverkeer raast 24 uur per dag over Rijksweg A9. Het komt de leefbaarheid in Uitgeest bepaald niet ten goede. En toch dreigt er nog meer verkeer bij te komen. Schiphol wil het aantal starts en landingen fors uitbreiden. ProRail wil zonder spoorboekje gaan rijden met veel meer treinen per uur in de spits en heeft behoefte aan een groot opstelterrein voor treinen als die even niet nodig zijn. De Provincie wil een verbinding A8-A9 dwars door het groene buitengebied en de Stelling van Amsterdam. Het lijkt allemaal verre toekomst, maar binnen 5 jaar kan het zover zijn! Tijd om in actie te komen zou je zeggen, maar wat kan Uitgeest doen? PU vindt dat Uitgeest duidelijk moet aangeven dat verdere aantasting van de leefbaarheid niet meer kan. Dit is de boodschap die PU heeft voor Rijk, Provincie en ProRail.

Onze uitgangspunten daarbij zijn:

* Geen verdere aantasting van de leefbaarheid in Uitgeest;

* Bescherming groene buitengebieden;

* Compensatie bij nieuwe ontwikkelingen, zowel ruimtelijk als financieel.  

WEG die WEG!
PU wil al jaren de gevaarlijke N203, de weg Uitgeest-Limmen, opheffen. Onlangs werd deze weg weer vermeld in de top 10 van gevaarlijkste provinciale wegen. Door de vele ongelukken zal de weg aangepast moeten worden wat veel geld zal kosten. Stop dat geld liever in een rechtstreekse aansluiting van Castricum op de A9. Deze rechtstreekse aansluiting van de Zeeweg naar de A9 is ongeveer 2/3 korter dan de huidige N203 door Uitgeest. Een onnodig lange doorsnijding van het waardevolle, groene buitengebied. Het doorgaand verkeer door Uitgeest zal fors kunnen afnemen wat de leefbaarheid ten goede komt. Is een nieuwe, kortere aansluiting onbetaalbaar? Een veilige oplossing voor de gevaarlijke N203 kan ook worden gezien als compensatie voor alle belasting die Uitgeest nu al heeft door trein-, vlieg en autoverkeer. Bovendien zullen de aanzienlijk lagere kosten voor onderhoud nog vele tientallen jaren een grote besparing voor de Provincie NH opleveren.  

FIJNSTOF
Steeds meer wordt bekend over de schadelijke effecten van fijnstof. Naast natuurlijke bronnen is fijnstof vooral afkomstig van industrie en verkeer en een grote piek tijdens het vuurwerk op oudejaarsavond. Om kinderen tegen fijnstof te beschermen mogen scholen bijvoorbeeld niet meer in de buurt van drukke wegen worden gebouwd. Ook wordt in Nederland op diverse plaatsen de maximum snelheid op snelwegen vanwege fijnstof beperkt. Om de leefbaarheid in Uitgeest te bevorderen, wil PU graag het doorgaande verkeer in de bebouwde kom terugdringen.

OPSTELPLAATS TREINEN: IETS TE KIEZEN?
Een gemeente heeft eigenlijk weinig te zeggen als het gaat om uitbreiding van Schiphol, de aanleg van een nieuwe snelweg of een opstelplaats voor treinen. Goed, je mag als gemeente je mening geven, maar uiteindelijk wordt er voor je beslist. Voor het opstelterrein zijn door ProRail acht mogelijke locaties in Uitgeest, Castricum en Beverwijk aangewezen. Vier daarvan liggen in Uitgeest, waarvan de locatie langs de N203 richting Krommenie het minste overlast voor de Uitgeester bevolking zou opleveren. PU blijft echter van mening dat een opstelterrein niet thuis hoort in een buitengebied met hoge cultuurhistorische- en natuurwaarden. De ander drie locaties in Uitgeest, zoals de groene driehoek bij de Waldijk, zijn voor PU al helemaal onbespreekbaar. Halfleegstaande industrieterreinen zijn hiervoor beter geschikt. Ook nu zal het kostenaspect wel weer zwaar meewegen in de keuze die anderen mogen maken. Wanneer komt eindelijk het besef dat groene leefruimte in Noord Holland, nu al schaars, van onschatbare waarde is? PU is daarom blij met de inzet van vele verenigingen, stichtingen en actiegroepen die zich wél druk maken over de leefbaarheid in de toekomst. De Uitgeesters van de toekomst zullen hen hiervoor dankbaar zijn.   

DE BIBLIOTHEEK
Het rijk heeft Uitgeest de afgelopen jaren fors gekort op de uitkering uit het gemeentefonds. Voor de gemeente reden om haar uitgavenpatroon onder de loep te nemen. Je ontkomt er dan niet aan om alle uitgaven tegen het licht te houden. Door een geweldig initiatief vanuit de bevolking wordt het zwembad behouden voor de komende jaren. Dit geldt, door een initiatief vanuit de bevolking, ook voor de muziekschool. Voor Progressief Uitgeest belangrijke voorzieningen die onze steun verdienen. Zo vinden wij ook dat een bibliotheek in Uitgeest een basisvoorziening is die moet blijven. Toch moeten wij de ogen niet sluiten voor de tijd waarin wij leven. Boeken kun je, evenals muziek, downloaden. Op reis nemen velen een e-reader met twintig boeken mee. Scheelt veel gewicht in de auto of het vliegtuig. Informatie over allerlei zaken en wetenswaardigheden kan je op de computer vinden, daar heb je steeds minder een bibliotheek voor nodig. De behoefte om een spannend of goed boek te lezen, zal echter altijd blijven. Vooral als je daarmee jong begint. PU pleit daarom voor een goede discussie over de kerntaken van een bibliotheek. Voor PU staat vast dat de bibliotheek als basisvoorziening onmisbaar is. Een open discussie over "opzet, omvang en locatie" zien wij met belangstelling tegemoet. Laat ons weten hoe ú er over denkt.

BEPERKING AFSTEKEN VUURWERK
In publicatie 66 van maart 2014 heeft PU gepleit voor een beperking van het afsteken van vuurwerk. Afgelopen november heeft PU een verzoek aan de burgemeester gericht met een aantal locaties waar naar onze mening geen vuurwerk afgestoken zou mogen worden. De burgemeester heeft dit verzoek gehonoreerd waardoor er bijvoorbeeld bij het hertenkamp, delen van de Brugmanstraat, in de buurt van molens en tankstations en bij de drie tunnels geen vuurwerk meer afgestoken mocht worden. Tezamen met de landelijke ingestelde aanvangstijd van 18.00 uur heeft dit verbod de overlast door vuurwerk sterk teruggedrongen. Vorig jaar 648 klachten, dit jaar 101! Minder schade, minder hinder voor mens en dier en toch een goed begin van dit jaar met vuurwerk op het juiste moment. Wat wil een mens nog meer!

VERKIEZINGEN
Op 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten van Noord Holland en Waterschapsverkiezingen. U hoeft ons niet te zoeken op het stembiljet, want PU is er voor Uitgeest. Maak wel gebruik van uw democratisch recht en ga op 18 maart stemmen!  

MILIEU TIP!
Uw tuin binnenkort anders inrichten? Minder verharding in uw tuin draagt bij aan het voorkomen van wateroverlast tijdens hoosbuien. Geef het water de gelegenheid om in de bodem te worden opgenomen. Daar hoort het.  

VERKIEZING IJMONDER VAN HET JAAR
De Uitgeester Jan Ros was genomineerd i.v.m. zijn grote inzet voor het behoud van Zwembad de Zien. Naast Jan Ros hebben zich inmiddels vele Uitgeesters hun steentje bijgedragen om het zwembad ook de komende jaren open te houden. Graag willen wij als PU deze groep vrijwilligers uitroepen tot de vrijwilligersgroep van Uitgeest. De taart komt eraan!

Overigens zijn meer vrijwilligers uiteraard altijd welkom (www.zwembaddezien.nl).

Terug naar boven