Nieuwsblad van Progressief Uitgeest, 34ste jaargang, nr. 69, november 2016


 IJsbaanterrein Uitgeest verleden tijd ???

Het is niet de eerste keer dat het ijsbaanterrein dreigt te verdwijnen. Dit keer is de bedreiging echter groter dan ooit tevoren! Aktie is dus geboden. Een motie van PU in de raadsvergadering van 29 september jl. waarin het College werd opgeroepen om het ijsbaanterrein, het Jeu de Boules-veld en het omringende groen te behouden, werd behalve door PU alleen gesteund door de UVP. Slechts 6 van de 15 raadsleden verklaarden luid en duidelijk dat het bebouwen van het ijsbaanterrein onbespreekbaar is. Twee raadsleden vonden het te vroeg om nu al nee te zeggen en de rest heeft blijkbaar geen moeite met het verdwijnen van de ijsbaan. Weg veilige ijsbaan voor als het weer eens echt winter wordt, weg speelveld voor kinderen na de winter, weg sportveld dat iedereen gratis mag gebruiken, weg groene long van Uitgeest, weg evenemententerrein om bijvoorbeeld een dagje huttenweek op te vieren, weg mogelijke locatie van de kermis in de toekomst als de huidige plaats door bebouwing verdwijnt, en ga zo maar door.

Voor PU is duidelijk dat het College van B&W het ijsbaanterrein als goede locatie ziet voor een nieuwe grote school. Niet voor niets is de ijsclub tot twee keer toe benaderd om naar een andere plaats te vertrekken. En dat terwijl de oppositiepartijen hier niet over geïnformeerd zijn. Treurig! Wij zullen wel mogen meedenken als het te laat is. Nog erger, ook burgers mochten meedenken hoe Uitgeest er in de toekomst gaat uitzien. Burgerparticipatie heet dat tegenwoordig. Veel burgers namen deel aan de inspraak bijeenkomsten, met nog eens veel burgers op de tribune. Meedenken en meepraten mocht, maar er wordt niets mee gedaan. Zij blijven met lege handen achter. Het komt de geloofwaardigheid van de politiek niet ten goede.   

Steunt u onze Aktie? Kleur Uitgeest geel en hang de poster op blad 3 achter de ramen en onderteken de petitie op www.petitie.nl.

PU tegen één grote school.

Ongetwijfeld komt de tekening bekend voor. Dat klopt. Ook in de vorige publicatie stelde PU al tegen één grote school te zijn. PU is niet tegen een zgn. Brede school, een school waar meer gebeurt dan alleen maar lesgeven. Het behoud van een basisschool in de Koog tot minmaal 2030 is afgedwongen door een motie van PU in de raadsvergadering van september 2015. Onze argumenten waren o.a. niet ieder kind voelt zich thuis op een grote school, er is geen ruimte voor één grote school op de beschikbare locatie, de Geesterweg oversteken, vooral in de ochtendspits, blijft gevaarlijk. Het hele verhaal kunt u nog eens nalezen op www.progressief-uitgeest.nl.  

Wat wil PU wél in het oude dorp?

In het gebied tussen het Binnenmeer en de Geesterweg is maar beperkte ruimte beschikbaar voor én een nieuw Geesterheem, een nieuwe sporthal, een Leeslokaal én een nieuwe Brede school. Vorig jaar september (??)is uitgesproken dat het ijsbaan geen zoeklocatie is voor bebouwing/ niet bebouwd zal worden.

Het oude Geesterheem voldoet al geruime tijd niet meer aan de wettelijke eisen. Het is echter wel een prima locatie voor (her/ver)nieuwbouw van Geesterheem. Volgens PU kan dit op redelijk korte termijn ook gerealiseerd worden door een extra bouwlaag en het samenvoegen van kamers tot grotere eenheden. Door stapsgewijze nieuwbouw kunnen delen van Geesterheem tijdens de bouw gewoon in gebruik blijven. Naar onze mening is zelfs uitbreiding van Geesterheem mogelijk door de vrijkomende Binnenmeerlocatie te bestemmen voor huisvesting van mensen die nog meer zorg nodig hebben. Of gebruik te maken van vrijkomende ruimte in het gemeentehuis. Wat wil PU hiermee bereiken?

De overblijvende locatie tussen Hogeweg en Geesterweg is dan voldoende groot voor de bouw van een Brede school voor circa 400 leerlingen, inclusief een Integraal Kind Centrum (IKC), een gymzaal ter vervanging van sporthal de Meet en een schoolbibliotheek. Een school in de Koog blijft daarmee bestaan en het ijsbaanterrein blijft dan onbebouwd. Naast het ander gebruik kan het ijsbaanterrein dan ook nog eens worden gebruikt als sportveld voor de nieuwe Brede school. Iedereen is inmiddels er wel van overtuigd dat de jeugd meer moet bewegen. Hoe eenvoudig kan het zijn.

Uw zorg, onze zorg

Nu de gemeenten in Nederland steeds meer verantwoordelijk zijn voor de zorg van o.a. jongeren, ouderen en gehandicapten is er al veel veranderd. En er komen nog meer veranderingen aan die mogelijk in de praktijk tot problemen kunnen leiden. Mensen zullen zich vaak afvragen waarom dit allemaal nodig is en blijven met vragen zitten. PU wil graag proberen deze vragen te beantwoorden en naar mogelijke oplossingen te zoeken. Dus, heeft u een vraag, mail ons en wij zullen ons best voor u doen. Een briefje in de bus van een PU raadslid kan natuurlijk ook. De adressen staan achterop de publicatie.

Laatste nieuws ijsbaanterrein:

In de raadsvergadering van 27 oktober 2016 heeft PU opnieuw de vraag aan het college van B&W gesteld of het ijsbaanterrein een zoeklocatie voor de nieuwe school is. Antwoord: JA ! PU is sinds het aantreden van het nieuwe college uitgegaan van de uitspraak gedaan op 9 juni 2015 door de toenmalige wethouder Jan Schouten: “Voor de duidelijkheid, we (het college) gaan daar geen woningen of andere bouwsels plaatsen”. Sinds het aantreden van het zittend college is de raad, en zeker PU als oppositiepartij, niet geïnformeerd over een besluit om het ijsbaanterrein toch als zoeklocatie voor de nieuwe school in te zetten. In het artikel “Gemeente Uitgeest corrigeert PU motie” in Dagblad Kennemerland van 29/10/2016, wordt wethouder Tromp geciteerd: “Dat was toen en dit is nu”. Progressief Uitgeest was op 30 oktober jl. nog steeds niet geïnformeerd over de plannen van dit college met het ijsbaanterrein. Bebouwing van de ijsbaan wordt er gewoon door heen gedrukt. SCHANDE! Op 15 november zullen de burgers van Uitgeest in de commissie GGZ nog iets mogen zeggen. Vervolgens is het plan om op 8 december de raad een principe besluit tot bebouwing van de ijsbaan te laten nemen. De burgers en de oppositiepartijen hebben dus 23 dagen de tijd om nog iets te doen. Dit heeft niets meer te maken met een democratisch proces voor zo’n belangrijke beslissing voor ons mooie Uitgeest. Uitgeesters, wees op uw hoede, en maak kenbaar tegen de bebouwing van de ijsbaan te zijn. De tijd dringt. Progressief Uitgeest helpt u daar graag bij.

Terug naar boven