Nieuwsblad van Progressief Uitgeest, 35ste jaargang, nr. 70, mei 2017

Waar stopt de verstening van Uitgeest?
In juni 2016 is door onze PU wethouder Jan Schouten het Groenbeleidsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Met dit plan zou de kwaliteit van het gemeentelijk groen moeten worden verbeterd en het aantal bomen in onze gemeente moeten toenemen. Structureel groen zou al helemaal niet mogen verdwijnen. De gemeenteraad heeft dit plan toen unaniem aangenomen. Een succes voor PU die groen hoog in het vaandel heeft.
Binnen een half jaar echter, u leest het goed, is het huidig college met plannen gekomen waardoor het groen juist flink zal afnemen. Niet alleen het groen van het IJsbaanterrein zal voor een groot deel worden bebouwd en bestraat, maar ook zal groen rond de oude Bieb verdwijnen. Hier wil VIVA circa 75 appartementen bouwen ter vervanging van het Geesterheem. 
Hier blijft het niet bij. PU heeft ingestemd met de uitbreiding van de Jumbo, maar is tegen de 25 extra parkeerplaatsen ten koste van openbaar groen. Het plantsoen zal daardoor bijna worden gehalveerd en onderzoek heeft aangetoond dat zelfs op piekmomenten parkeerplaatsen vrij zijn. Uitgeest heeft van alle omringende gemeenten het minste openbaar groen in de bebouwde kom. Is zelfs dit weinige groen vogelvrij verklaard? PU is van mening dat de gemeente Uitgeest zuinig moet omgaan met openbaar groen. Het plantsoen bij de Jumbo wordt regelmatig gebruikt als speelplek voor deze jongeren. Wij willen toch niet dat zij zich straks alleen nog maar kunnen vermaken met hun mobieltjes! Overigens is groen belangrijk voor iedereen.

Zwembad weer klaar voor het nieuwe seizoen.
Afgelopen winter en het vroege voorjaar hebben vele vrijwilligers weer hard gewerkt om ook deze zomer van ons zwembad de Zien weer een succes te maken. Veel werk is verzet voor o.a. het duurzaam kunnen verwarmen van het zwembadwater met behulp van zonne-energie. Ook zijn veel vrijliggers weer bijgeschoold en getraind om te zorgen voor een optimale veiligheid van de bezoekers. PU wenst alle vrijwilligers en bezoekers een mooi zwemseizoen met zo mogelijk een nog hoger aantal bezoekers dan de bijna 50.000 bezoekers in 2016!
Meer goed nieuws voor ons zwembad. In december 2016 heeft PU het initiatief genomen om een motie in te dienen voor een langdurig contract voor zwembad de Zien. Deze motie is nog dezelfde avond aangenomen. Het zwembad heeft nu voor de komende 10 jaar de zekerheid om te investeren in het verder verduurzamen van zwembad de Zien. Het resultaat kunt u zien op het dak van de gebouwen. Heatpipes zullen binnenkort zorgen voor verwarming van het zwembadwater. Een goede invulling van het begrip duurzaamheid dat PU hoog in het vaandel heeft.

College CDA, VVD, D66 en UL blijft met geld smijten.
Al eerder, in publicatie nr.68, heeft PU geschreven dat dit college de burger veel extra geld kost. Dit door de extra wethouderskosten, in totaal 250.000 euro. En wat krijgt Uitgeest er voor terug? Een VVD wethouder die binnen een jaar om een integriteitkwestie moet opstappen, met mogelijk extra financiële kosten. Gevolg een nieuwe VVD wethouder die zich nog moest inwerken. Door ook nog het zwangerschapsverlof van de UL wethouder wordt er zo vaak met taken geschoven dat zelfs raadsleden niet meer weten wie waarvoor bestuurlijk verantwoordelijk is. Het komt over als een bestuurlijke chaos. 
Omdat het college het zelf niet kan bedenken, heeft het onlangs besloten om maar liefst 350.000 euro uit te geven aan het maken van plannen voor het Centrumgebied. Zo moet o.a. een extern consultancy bureau een beeldkwaliteitsplan maken waarvoor een fors bedrag is uitgetrokken. Een nieuwe werkgroep is ingesteld waar ook een beperkt aantal burgers in mogen zitten. Vergaderd wordt achter gesloten deuren. Zelfs raadleden worden geweerd. Het bureau gaat opschrijven wat wij als Uitgeest met het Centrumgebied willen. Zijn het echt de burgers waarnaar geluisterd wordt? Of zijn het Stichting Tabijn en de Viva die sterk bepalend zullen zijn voor invulling van het centrumgebied? Dit is de wereld volledig op zijn kop zetten. Het resultaat van de eerder ingezette burgerparticipatie voor het Centrumgebied is in een bureaula terecht gekomen. Weggegooid geld dus. PU heeft zeer stevig oppositie gevoerd tegen deze gang van zaken. Bovengenoemd college heeft echter lak aan de oppositie partijen en drukt, met de kleinst mogelijke meerderheid van 8 voor en 7 stemmen tegen, alles maar zo snel mogelijk door. 
Het laatste slechte nieuws betreft een gedeeltelijk uittreding door Uitgeest uit de gemeenschappelijk regeling IJmond Werkt, kosten 582.000 euro, te financieren vanuit de reserves! PU maakt zich grote zorgen over de financiële positie van Uitgeest. Die was zeer goed, maar het geld vliegt nu snel de deur uit.

Een lichtpuntje voor uitvoering van de WMO.
PU heeft een motie van D66 om de eigen bijdrage WMO gelden (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) af te schaffen aan een meerderheid geholpen. UL stemde tegen de motie. De kosten, groot 85.000 euro, komen direct ten goede van de burger en de dekking is eenvoudig. Het Rijk keert een hogere bijdrage WMO gelden uit aan de gemeente die dit geld nu daadwerkelijk aan de burger gaat besteden. Geld dat anders in de algemene reserves zou verdwijnen. Het vaak gehoorde verwijt dat PU overal tegen is, blijkt ook nu weer niet waar te zijn. Goede voorstellen steunen wij, maar PU blijft kritisch en loopt niet mee aan de leiband van dit college.
     
Veiligheid Schiphol
Recent heeft PU vragen gesteld over de veiligheid bij toename van het vliegverkeer boven Uitgeest. Dit naar aanleiding van een noodoproep wegens brandstof gebrek van een TUI vliegtuig, dat recht boven Uitgeest is gevlogen. Bij de beantwoording heeft het college zich volledig in de luren laten leggen door de luchtverkeersleiding, zonder zich zelf kritisch op te stellen. Doorvragen door ons gaf een nog erger beeld van hetgeen zich boven onze hoofden heeft afgespeeld op 18 februari 2017. De eerste antwoorden bleken gedeeltelijk onjuist. Op latere vragen werd door TUI en de verkeersleiding geweigerd antwoord te geven.
In een onlangs verschenen rapport van de Raad van Veiligheid Schiphol staan zeer kritische opmerkingen over de enorme groei van Schiphol en de toenemende onveiligheid. Naast de overlast door geluidshinder en fijnstof, maakt PU in toenemende mate zich zorgen over de veiligheid van de passagiers en de bewoners van Uitgeest en omstreken.   

PU al 35 jaar voor U !  
Op 22 april jl. bestond Progressief Uitgeest 35 jaar. Vele jaren heeft PU deel uitgemaakt van diverse colleges. Altijd als sociale partij met een sterk groen karakter. PU heeft vaak met succes gestreden voor het behoud van het karakteristieke dorp wat Uitgeest mede door onze inspanningen is gebleven. Met PU in het college zijn wijken als de Kleis en Waldijk gerealiseerd. Aan het grootschalig bouwen komt eens een eind. Vele bedreigingen van het dorpse karakter van Uitgeest zijn door onze inspanningen afgewenteld. Wij noemen o.a. bebouwing van de Castricummerpolder, sluiting van zwembad de Zien, het mega winkelcentrum de Kagerhoek, park Oudgeest en ga zo maar door. Ook nu wordt het dorpse karakter van Uitgeest weer bedreigd. Bebouwing van de IJsbaan, één grote school voor oude dorp en de Koog, grootse en vooral dure plannen voor ontwikkeling van het stationsgebied. Uitgeest moet immers mee in de vaart der volken. Voor PU hoeven al deze plannen niet. Groter is lang niet altijd beter. PU zal ook de komende 35 jaar blijven vechten voor een mooi Uitgeest met een dorps karakter. Dat kan je maar een keer stuk maken. Weg is weg. 

Van alles wat: 
In de plannen die nu voor het Centrumgebied worden gemaakt, is weinig ruimte voor huisvesting van bijvoorbeeld Uitgeesters die leiden aan een vergevorderd stadium van dementie of anderszins veel zorg nodig hebben. PU blijft pleiten voor huisvesting van deze groep medebewoners binnen Uitgeest met een 24/24 zorg.

PU blijft bij haar uitgangspunt dat de verbinding A8-A9 niet door de groene polder moet lopen, maar bijvoorbeeld via een weg om Saendelft met een tunnel onder het spoor naar de weg Krommenie-Uitgeest. Deze variant, ook goed voor de burgers in Krommenie/Assendelft en de Stelling van Amsterdam, moet naar onze menig door de gemeente Uitgeest ingebracht worden.

De PU wethouder heeft in 2015 gezorgd voor het Groenbeleidsplan. Dit plan voorziet in meer en kwalitatief beter groen in de bebouwde kom. Het mogelijk verdwijnen van groen bij de Jumbo en in het centrumgebied is strijdig met dit Groenbeleidsplan. PU zal het college houden aan de afspraken vastgelegd in dit plan.

Een door PU ingediende amendement is door het college overgenomen inzake een verbod op storten van licht vervuilde grond in het NNN gebied binnen het grondgebied van Uitgeest. Dit in tegenstelling tot eerdere voorstellen.

Raadsverkiezingen 2018
In maart 2018 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. PU is nu al bezig om haar programma samen te stellen in samenwerking met onze leden. Recent heeft een drukbezochte ledenvergadering plaatsgevonden. De leden hebben hun ideeën aangedragen en het bestuur zal in samenwerking met de fractie het verkiezingsprogramma verder uitwerken. Duidelijk is geworden dat een ander beleid noodzakelijk is om Uitgeest dorps en leefbaarheid te houden. 

Kunt U wat doen ???
Ja!!! PU zit nu met 4 raadsleden in de gemeenteraad. Wij zitten daar namens bijna 30 % van de Uitgeesters die in 2014 naar de stembus gingen. Sinds PU in december 2015 uit het college is gezet, wordt er niet meer naar ons geluisterd. Met een minimale meerderheid van één stem worden nu vele besluiten doorgedrukt.
Laat ons weten wat u dwars zit. Maakt niet uit of het over de ijsbaan, het centrumgebied, het stationsgebied of de gemeentelijke financiën gaat.
Ook wordt u uitgenodigd om met ons mee te denken over oplossingen voor grote problemen die op Uitgeest afkomen. Voor minimaal 15 euro per jaar kunt u lid worden. Interesse om raadslid of commissielid te worden? Als u ons gedachtegoed onderschrijft, kort samengevat als sociaal, groen en dorps bent u van harte welkom bij Progressief Uitgeest. Bel of mail met een van de raadsleden. Wij horen graag van U. 
 
Terug naar boven