Nieuwsblad van Progressief Uitgeest, 35ste jaargang, nr. 71, december 2017

Nieuwe IKC school
De Raadsvergadering van 28 september 2017 gaat de boeken van Uitgeest in als een historisch belangrijk moment. Een meerderheid van de raad besloot o.a. om de Paltroklocatie als plaats voor een IKC school te onderzoeken. PU was en is niet tegen een nieuwe IKC school, wel tegen slechts 1 grote school voor wijken de Koog en het Oude Dorp. In de raadsvergadering van september 2015 is een motie van PU voor het behoud van een tweede schoolgebouw tot minimaal 2030 aangenomen. (zie publicatie 68 van december 2015, na te lezen op www.progressief-uitgeest.nl (home→ partij→publicaties).

De recent ontvangen prognose van het aantal leerlingen van de 3 scholen (Molenhoek, Binnenmeer en Vrijburg) geven een groei tot 2026 aan tot 619 leerlingen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de 800 woningen die volgens het college nog gebouwd moeten worden. Onze vermoedens zijn bevestigd. Gewoon op 8 december 2016 een besluit nemen, terwijl het college toen al wist dat een IKC school voor 500 leerlingen te klein zou zijn.

Er is volgens PU maar één oplossing. Gewoon twee scholen, één school in het Oude Dorp (ca.250) en één in de Koog (ca.350). Laten we in Uitgeest elkaar niet langer voor de gek houden en besluiten om zowel in de Koog als het oude dorp een school te behouden. Onderzoek daarom de mogelijkheden op de Paltroklocatie en onderzoek daarnaast ook de parkeer- en verkeersproblemen. Bedenk daarbij dat één grote school, op welke locatie dan ook, onnodig voor gigantische verkeer- en parkeerproblemen zal zorgen.
Verder steunt PU de plannen voor een nieuwe sportzaal (gymzaal) aan de dorpskant van het spoor. De plaats van deze sportzaal en de opvang van 0 tot 4 jarigen kan bij één van de scholen, maar mag ook op een andere locatie dicht bij één van de scholen.

Bouw nieuw Geesterheem.
Volgens het Raadsbesluit van 8 december 2016 zouden op de plaats van het huidige Geesterheem zorgwoningen komen. Dit zijn woningen waarin de bewoners zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, maar wel een beroep kunnen doen op de noodzakelijke ondersteuning. Op dit moment wonen in Geesterheem echter ook mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Zeven dagen in de week worden zij met veel liefde begeleid en verzorgd door medewerkers van ViVa Zorggroep en dat 24 uur per dag.

Dat moet volgens PU in de toekomst ook zo blijven. PU maakt zich daarom al twee jaar sterk om deze intramurale zorg voor Uitgeest te behouden.
Voor deze inwoners van Uitgeest zal een andere type huisvesting nodig zijn dan zorgwoningen. Dit voorjaar kreeg PU van de wethouder te horen dat voor deze zorg geen ruimte beschikbaar was in het Centrumplan. PU is toen boos geworden en heeft duidelijk gemaakt dit niet te accepteren.
Gelukkig heeft inmiddels de gehele raad zich uitgesproken dat de intramurale zorg in Uitgeest moet blijven. Recent is er met een delegatie van de raad gesproken met ViVa Zorggroep. Daarin bleek dat ook ViVa deze zorg wil blijven aanbieden. Waarbij ook nog eens naar voren kwam dat de aantallen zorgbehoevenden in de nabije toekomst groter is dan voorzien in de huidige plannen. Appartementen voor mensen met minder grote zorgvraag en de appartementen voor intramurale zorg moeten op één locatie worden gesitueerd.

In een recente bijeenkomst met ViVa Zorggroep heeft PU geopperd om naast het huidige Geesterheem ook een deel van het naast gelegen gemeentehuis te betrekken in de plannen. Met als groot voordeel dat een mogelijke uitbreiding dan mogelijk is. Door slimme gefaseerde nieuwbouw hoeven de huidige bewoners van Geesterheem ook maar één keer te verhuizen.

PU, een tegenpartij?
Soms horen we weleens dat Progressief Uitgeest een tegenpartij is. En inderdaad, soms is PU een tegenpartij en waar nodig zelfs een aktiepartij. PU is daar trots op. Want door tegen te zijn hebben we veel bereikt. Geen bebouwing in de Castricummerpolder. Geen outletcentrum Kagerhoek. Geen grootschalig vakantiepark op erfgoedpark de Hoop. Geen opstelterrein voor treinen bij het station, maar langs de N203. Behoud van het zwembad en vooralsnog behoud van het ijsbaanterrein als groene long in het oude dorp.
Echter waar mogelijk en nodig, is PU juist een “voorpartij”.
• PU is voor de bouw van een nieuw Geesterheem met “intramurale zorg”.
• PU is voor de bouw van een nieuwe school en voor behoud van een school in iedere wijk.
• PU is voor behoud van zoveel mogelijk openbaar groen in ons dorp.
• PU is voor behoud van onze voorzieningen, zoals zwembad, leeslokaal, sportlocaties, dorpshuis, jongerenvoorzieningen etc.
• PU is voor afschaffing hondenbelasting, echter alleen gecombineerd met strenge handhaving bij overlast.
• PU is voor de bouw van woningen in de sociale huur sector en betaalbare koopwoningen.
• PU is voor maatregelen die de duurzaamheid bevorderen en de gevolgen van de klimaat veranderingen opvangen.
• PU is voor maatregelen die de leefbaarheid en veiligheid van ons dorp bevorderen.

Jeugdzorg
De gemeente Uitgeest is sinds 1 januari 2015 via de WMO verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van onze inwoners die dat nodig hebben. Uitgeest heeft ook een jeugdhulpplicht vanuit de Jeugdwet: Kinderen hebben recht op hulp als die nodig is. De hele overgang naar de nieuwe Jeugdzorg moest bestaan uit het anders organiseren van de toegang tot de zorg en ondersteuning. In 2015 merkten weinig mensen iets van de overgang. Het was een overgangsjaar. In 2016 begon de echte overgang van de Jeugdzorg. Er werd opnieuw geïndiceerd en het aantal uren zorg en begeleiding werd naar beneden bijgesteld. De korting was een feit.
Jeugdzorg in 2018. Onlangs vond er een kort geding plaats van een aantal jeugdhulp-aanbieders tegen de Regio Alkmaar over de inkoop van (specialistische) jeugdhulp in 2018. De Regio Alkmaar bestaat uit de gemeente Alkmaar en zes gemeenten rondom Alkmaar, waaronder Uitgeest.
Jeugdhulpverleners hebben een brandbrief aan de raad gestuurd. Zij zijn bezorgd over de toekomst van de jeugdhulpverlening in de regio. Regio Alkmaar heeft een verlaging van de tarieven met gemiddeld 29 % doorgevoerd en wijkt daarmee behoorlijk af van het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
De PU fractie deelt de bezorgdheid en heeft daarom op 19 oktober jl. vragen gesteld aan de wethouder. De wethouder verwees naar een bijeenkomst van de regio in juni dit jaar. De leden van de commissie Samenlevingszaken zijn door de wethouder niet geïnformeerd over de nieuwe aanbesteding. Ook in de BUCH vergadering “Sociaal Domein” is er met geen woord over gesproken. U snapt onze bezorgdheid. Wij blijven de jeugdzorg nauwlettend in de gaten houden.

Kassen van Baars: sociale woningbouw?
Uitgeest heeft de laatste 45 jaar veel gebouwd en niet alleen voor eigen inwoners. Na nieuwbouwwijken de Koog, de Kleis, Waldijk en locatie HMS zijn bouwlocaties van enige omvang schaars. Wat schetste onze verbazing toen dit college met een voorstel kwam om op deze locatie 58 woningen te bouwen, maar niet in de sociale huur sector of betaalbare koopwoningen voor starters. Een motie van de oppositie om een percentage van minimaal 30% sociale huurwoningen en sociale koopwoningen van max. 2 ton werd door de wethouder Tromp zelfs ontraden. Als het aan de college partijen ligt, heeft deze groep huurders en starters weer het nakijken.

Wat wil PU wel met het ijsbaanterrein?
PU stelt voor om eerst eens naar ideeën van de burgers te luisteren. Wij ontvingen reeds de volgende suggesties: Schaatsbaan tijdens drie wintermaanden. Na de winter sportveld voor de scholen. Trainingsveld voor sportverenigingen. Speelveld voor kinderen. Wandelpad rondom. Plaats voor buitenevenementen zoals Kermisloop, de kermis zelf, huttenweekfeest, volleybaltoernooi, waterberging bij overvloedige regenval. Ideeën genoeg. Een mooi onderwerp voor echte burgerparticipatie.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Op 21 maart 2018 vinden de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaats. Door het bestuur van Progressief Uitgeest is inmiddels een concept verkiezingsprogramma opgesteld dat binnenkort via onze website wordt gepubliceerd. Wij nodigen u allen uit om ons verkiezingsprogramma te lezen. Bent u het eens met onze kernpunten, dan hopen wij op uw steun bij de komende raadsverkiezingen. Lid worden van Progressief Uitgeest kan natuurlijk ook. U kunt daarmee uw stem extra laten klinken. 

 Terug naar boven