Nieuwsblad van Progressief Uitgeest, 37ste jaargang, nr. 73, oktober 2019

Inleiding
Circa 18 maanden geleden waren de gemeenteraadsverkiezingen voor Uitgeest. Bij deze gemeenteraadsverkiezingen was de winst voor PU enorm. PU kreeg bijna 40% van alle uitgebrachte stemmen. Bij een aantal stembureaus stemden bijna 45% van de kiezers op de PU. Kortom, bij een dergelijke verkiezingsuitslag zou je denken dat de overige politieke partijen zich achter hun oren zouden krabben. Want waarom behaalde PU zo’n grote verkiezingswinst?
Het antwoord is natuurlijk simpel. De standpunten van PU met betrekking tot de scholenkwestie, het ijsbaanterrein, behoud van de voorzieningen konden op de steun van een zeer groot deel van de kiezers rekenen.
De formering van een nieuw college verliep na de verkiezingen zeer moeizaam. Na 3 maanden tevergeefs onderhandelen met diverse partijen om een zo breed mogelijk gedragen college te vormen, was het genoeg voor PU. Binnen zeer korte tijd hebben we een college met de UVP en PvdA gevormd. Met zeer ervaren wethouders, die daarna voortvarend aan de slag zijn gegaan met de vele lopende dossiers. Via deze Publicatie willen wij u nu op de hoogte brengen van de stand van zaken rondom de belangrijkste zaken.

Woningbouw
Met name in het westen van Nederland is er een groot tekort aan (betaalbare) woningen. Dit is dus niet een specifiek probleem voor Uitgeest. De gemeente Uitgeest heeft de afgelopen 20 jaar (en ook daarvoor) ruimschoots voldaan aan de gevraagde uitbreiding van het aantal woningen. Nieuwe wijken als de Kleis en de Waldijk zijn hiervan goede voorbeelden. Ook dit jaar vindt nieuwbouw plaats in de Waldijk en incidenteel op een beschikbare bouwlocatie.
Helaas zijn de beschikbare bouwlocaties in Uitgeest zeer beperkt. En daar waar Uitgeest op de kassen van Baars locatie al meer dat 10 jaar wil bouwen, is het ons provinciebestuur dat tot heden deze bouw tegenhoudt. Door het college wordt wederom een poging tot realisatie van woningbouw aldaar gedaan, maar het is aan de provincie om daarvoor toestemming te verlenen.
De sloop van het al enige jaren leegstaande bibliotheekgebouw is door het college zeer voortvarend geregeld. Deze locatie is bij uitstek geschikt om nu snel nieuwbouw te realiseren. Belangrijk is dat een deel hiervan woningen worden in de categorie sociale huur of starterswoningen. Want ook starters moeten een woning kunnen blijven vinden in Uitgeest. Inmiddels is er een nieuwe scan gemaakt van mogelijke bouwlocaties en daar waar mogelijk steunt PU de bouw van woningen van harte. Echter dit mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van een buurt. Er moet ook ruimte blijven voor groen, parkeren en verblijven.

Ontwikkelingen stationsgebied
Vrijwel direct na het aantreden van het nieuwe college van PU, UVP en PvdA, nam de wethouder Cecilia van Weel-Niesten een zeer kloek en drastisch besluit. Geen “Groene Heuvel” ontwikkelingen in het stationsgebied, omdat de financiële risico’s voor een kleine gemeente als Uitgeest veel te groot waren, minimaal 18 miljoen ongedekt. 
Maar wat dan wel? In de onderhandelingen met ProRail bleek dat zij maximaal 20 miljoen euro ter beschikking stellen voor de ontwikkelingen op en rond het stationsgebied. De door de gemeente gewenste tunnelvariant bleek onhaalbaar. Kosten ca 50 miljoen euro. Alleen een nieuwe bovenlangse traverse past binnen het budget van ProRail. Naast de traverse is er ook nog een beperkt budget voor het verbeteren van de bestaande tunnel. Deze interwijk verbinding blijft namelijk bestaan en is zeer belangrijk voor Uitgeest.

Scholenkwestie
Het standpunt van PU is altijd heel duidelijk geweest. PU kiest voor 2 scholen (in de Koog en het Oude dorp). Goed nieuws: het worden 2 scholen! Een nieuwe school op de Paltrok locatie en verbouw van de Binnenmeerschool. Dit laatste moet nog wel op haalbaarheid worden onderzocht. Recent heeft het college en het bestuur van Tabijn een intentieverklaring getekend voor deze plannen. Ook nieuwbouw van de verouderde sporthal de Meet wordt in de plannen meegenomen. Financieel betekent dit besluit dat er een forse investering moet worden gedaan. Maar een investering die PU het waard vindt om te doen voor de toekomst van goed en zo veilig mogelijk onderwijs aan onze kinderen de komende 40 jaar.

Geesterheem
PU heeft altijd gestreden voor het behoud van Geesterheem voor Uitgeest, met name voor de zorg van de zwaksten onder de ouderen. Lange tijd dreigde deze vorm van zorg te verdwijnen uit Uitgeest. Voor dementerenden en zwaar hulpbehoevende ouderen zou geen plaats meer zijn in Uitgeest. Voor PU onacceptabel, zeker gelet op de voortdurende vergrijzing van de bevolking. De afgelopen jaren is in de zorg zeer veel veranderd. Zorginstellingen als ViVa worden geconfronteerd met nieuwe landelijke regels, die een grote invloed hebben op de wijze van organiseren van de zorg.
Recent heeft ViVa kenbaar gemaakt dat zij andere plannen heeft met de nieuwbouw van Geesterheem. Zij wil nu een nieuw gebouw laten bouwen voor maar liefst 80 personen in de zwaarste categorie. Alleen voor deze vorm van zorgverlening krijgt ViVa van de overheid en/of verzekeringsmaatschappijen de noodzakelijke financiële middelen. Alle andere vormen van zorg vinden zoveel mogelijk plaats aan huis. Hoewel PU grote moeite heeft met deze keuze, is dit voor ons een gegeven waar we als gemeente geen invloed op hebben. Dit zijn landelijk genomen beslissingen.
Nieuwbouw van Geesterheem is door ViVa uitgesteld tot circa 2022. Eerder heeft ViVa geen budget ter beschikking. Tot die tijd zal het huidige Geesterheem gewoon zijn functie behouden en alle zorg leveren die wordt gevraagd.
De locatie van een nieuw Geesterheem is nog niet duidelijk, echter wel binnen de grenzen van Uitgeest. PU wil op korte termijn duidelijkheid van ViVa waar en wanneer zij nieuwbouw wil realiseren.
Opknapbeurt de Koog
Wijk De Koog krijgt een grootschalige opknapbeurt. De bestrating en riolering zijn door de hoge leeftijd aan onderhoud of vervanging toe. Daarnaast is er op een aantal locaties sprake van grondwateroverlast. Hiermee ontstaat de kans om samen met de bewoners na te denken over de inrichting van de wijk. Inmiddels zijn er al enige bijeenkomsten geweest en worden de plannen nu verder uitgewerkt.

Uitgeest in zwaar financieel weer!
Dit geldt overigens niet voor Uitgeest alleen. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Bij deze overheveling is een forse korting op het totaal bedrag toegepast. In de praktijk blijkt dat er onder andere door de overheveling van de jeugdzorg ook meer zorg nodig is dan aangenomen.
Inmiddels heeft de minister een extra budget toegezegd aan de gemeentes, maar minder dan nodig is en ook nog voor een beperkt aantal jaren
Door veel gemeentes zijn inmiddels financiële maatregelen in voorbereiding om deze tekorten op te kunnen vangen. Hoewel PU hier absoluut geen voorstander van is, zullen de komende jaren de financiële lasten van de burgers van Uitgeest gaan stijgen. Zolang de kosten voor de jeugdzorg niet volledig door de landelijke overheid worden gedragen, zijn er geen echter alternatieven. Extra nieuwbouw zal de financiële situatie iets kunnen verbeteren, maar dit geldt voor de wat langere termijn. Het realiseren van nieuwbouw kost namelijk behoorlijk wat tijd.

Doe mee met PU
PU is al 37 jaar een lokale partij die opkomt voor de belangen van Uitgeest. We doen dit met veel enthousiasme en inzet. Met 6 raadsleden (van de totaal 15 zetels) is PU veruit de grootste partij van Uitgeest. Een partij met veel invloed op het reilen en zeilen in ons mooie dorp. Maar ook met een zeer grote verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die soms ook zwaar is en niet makkelijk. Net als bijna alle politieke partijen heeft PU het nu ook moeilijker om mensen nog enthousiast te maken voor de politiek. We snappen dat heel goed. Maar politiek kan ook heel mooi zijn als er doelen worden gehaald waar je voor hebt gestreden. Zo streed PU de afgelopen jaren voor behoud van het ijsbaanterrein als groene long voor het noordelijk deel van Uitgeest en voor de bouw van 2 scholen. Zaken die succesvol worden gerealiseerd. Daarom deze oproep. Doe mee met PU.


 Terug naar boven