Nieuwsblad van Progressief Uitgeest, 40ste jaargang, nr. 76, maart 2022

Verkiezingen gemeenteraad Uitgeest
Graag wil PU deze Publicatie beginnen met een oproep aan alle kiesgerechtigden om van uw kiesrecht gebruik te maken. De maatregelen om veilig te kunnen stemmen tijdens deze Corona toestand zijn zeer uitgebreid op alle stembureaus. Stemmen kan dus veilig plaatsvinden. Komt allen !!

Standpunt PU inzake ijsbaanterrein
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om gelijk maar met de deur in huis te vallen, net als 4 jaar geleden is ook bij deze verkiezingen de kwestie rond het ijsbaanterrein een hot item. Door de ijsclub wordt wederom heftig campagne gevoerd voor behoud van de ijsbaan. Ook PU is, net als 4 jaar geleden, voor behoud van het ijsbaanterrein voor multifunctioneel gebruik en als groene long. Een mooie locatie om in de winter te schaatsen en in de zomer beschikbaar voor andere sporten, buitengym voor de scholen, spelende kinderen, waterberging etc.
Toen er 4 jaar geleden plannen waren, gesteund door het toenmalig college van CDA, D66, VVD en Uitgeest Lokaal, om op het ijsbaanterrein een grote school te bouwen, is op het laatste moment hier een stokje voor gestoken door de oppositiepartijen PU, UVP en PvdA. Was dit niet gebeurd dan had er nu vermoedelijk al een grote school gestaan inclusief weg en parkeerterrein voor het wegbrengen en halen van de kinderen. Ook woningbouw werd overwogen. Weg mogelijkheid om in het dorp te schaatsen, weg groene long, weg mogelijkheid voor spelende kinderen, weg mogelijkheid voor evenementen zoals huttenweek, kermisloop enz. enz. 
PU kiest daarom nog steeds om het ijsbaanterrein te behouden als groene long, waarop in de winter hopelijk kan worden geschaatst en de rest van het jaar beschikbaar blijft voor de overige gebruikers. 

Op 27 januari jl. heeft PU ingestemd om een klein gedeelte van het ijsbaanterrein te gebruiken als locatie voor de bouw van een nieuwe sportzaal. Vervanging van sporthal de Meet kan echt niet worden uitgesteld. Noodzakelijke investeringen om de hal nog wat langer te gebruiken zouden weggegooid geld zijn. Het besluit hoe het resterende, overgrote deel van het ijsbaanterrein in te vullen voor multifunctioneel gebruik volgt later. Het opstellen van een plan waar alle belanghebbenden achter kunnen staan kost nu eenmaal tijd. Daarbij ook de vraag wat het allemaal moet gaan kosten. Bij de stemming in de gemeenteraad stemden 14 raadsleden van 6 partijen vóór en slechts 1 raadslid tegen genoemde locatie. De enige tegenstemmer kon in eerste instantie ook geen bedrag noemen wat een verharde baan zal kosten. Na enig aandringen van de PU noemde hij een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro. Het standpunt van Uitgeest Lokaal om de OZB niet te willen verhogen lijkt hiermee erg onwaarschijnlijk. De burgers van Uitgeest zullen die kosten moeten gaan betalen. 
De uitdagingen voor de komende raadsperiode
De komende jaren zijn er ook veel andere belangrijke zaken om ons op te richten. Het veranderend klimaat, de grote woningnood, de veiligheid zowel in het verkeer als om ons heen en de grote behoefte om een nieuw veel groter woonzorg-centrum te bouwen ter vervanging van Geesterheem. Ook de bouw van een geheel nieuw station en alles wat erbij hoort zal de komende jaren veel aandacht van het nieuwe college vragen. Als het even kan ook daar passende woningbouw realiseren. De vergrijzing en de daaraan gekoppelde noodzaak voor extra zorg, de alsmaar toenemende kosten voor de jeugdzorg en niet te vergeten de gevolgen van de corona crisis zijn de komende 4 jaar andere uitdagingen. Er zal veel geld mee gemoeid zijn. Gelukkig heeft het zittend college de laatste 4 jaar veel in gang gezet en toch een verantwoord beleid gevoerd. Uitgeest staat er wat dat betreft, zeker in vergelijking met veel andere gemeenten, in financieel opzicht goed voor. Bij besluitvorming over belangrijke zaken, zoals in het geval van herinrichting van het ijsbaanterrein, zal altijd een goede financiële afweging worden gemaakt. Met een forse verhoging van de OZB is niemand gebaat.

Kernpunten partijprogramma PU 2022-2026
1. Behoud van Uitgeest als een zelfstandige, vitale en financieel gezonde gemeente met een dorps karakter.
2. Meer groen in het dorp, behoud van de groene gordel rond Uitgeest en de open landelijke buitengebieden.
3. Betrekken van de burgers middels duidelijk omschreven participatieproces bij besluitvorming. 
4. Schaarse bouwlocaties in Uitgeest zoveel mogelijk benutten voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, starters en senioren.
5. Bouw van een nieuw zorg-wooncentrum, voor mensen met een 24uurs intramurale zorgvraag.
6. Behoud van voorzieningen in Uitgeest voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen.
7. Na realisatie IKC in de Koog en de nieuwe sportzaal bij het ijsbaanterrein, zo snel mogelijk ook de Binnenmeer school in het Oude Dorp renoveren tot een moderne en volwaardige IKC school.
8. Behoud buitensporten, zwembad, hertenkamp en gemeentehuis op huidige locaties.
9. Het ijsbaanterrein inrichten en promoten als multifunctionele locatie voor sport en recreatie.
10. Duurzaamheid sterk bevorderen. Actief rekening houden met veranderend klimaat.
11. Versterken sociaal maatschappelijk belangrijke voorzieningen, zoals het dorpshuis, jongerencentrum, speeltuin en het nieuwe ‘Huis van de Gemeente’.
12. Meer aandacht voor activiteiten op het gebied van muziek, kunst en cultuur.
13. Versterken van de recreatieve en toeristische functie van Uitgeest, met oog voor de natuur.
14. Verkeersmaatregelen ter verhoging veiligheid op de doorgaande wegen, zoals de Geesterweg, Jacoba van Beierenlaan, N203 en rond scholen.
15. Zich inzetten om geluidsoverlast van Schiphol sterk te verlagen.

Jan Schouten lijsttrekker PU
Ook ditmaal heeft PU unaniem gekozen om Jan Schouten de lijsttrekker te laten zijn gedurende deze verkiezingsstrijd. Hij heeft inmiddels heel veel ervaring in het raadswerk, zowel in zijn huidige rol als fractievoorzitter, maar ook als raadslid en gedurende enige jaren als wethouder. PU is heel blij dat hij bereid is gebleven om in deze voor de politiek toch moeilijke periode zich beschikbaar te stellen. Zoals recent in de publiciteit is gekomen worden helaas politici steeds vaker via allerlei kanalen geïntimideerd en zelfs bedreigd. Deze onaanvaardbare situatie maakt dat steeds minder mensen bereid zijn zich in te zetten voor het publieke belang. De komende jaren zal er op dit gebied duidelijke acties en maatregelen vanuit de landelijke overheid nodig zijn om deze situatie te stoppen. PU begrijpt dat de corona periode voor iedereen heel zwaar was, echter dit kan en mag niet leiden tot een onbestuurbaar land of gemeente. 

Marijke Meulie, nummer 2 op de kandidatenlijst
De afgelopen 4 jaar ben ik raadslid geweest voor Progressief Uitgeest en commissielid bij de commissie Samenlevingszaken. In 2015 ben ik gestart in de politiek als commissielid voor de PU. De reden waarom deze partij mij zo aanspreekt, zijn natuurlijk de kernpunten uit ons programma, maar zeker ook de mede-partijgenoten. Het zijn echte mensen-mensen, die niet in de politiek zijn gegaan voor hun eigenbelang of carrière.
Nee, mensen zoals de meeste Uitgeesters: Nuchter en reëel. PU praat niet om het praten en voert niet het woord in de gemeenteraad, om geciteerd te willen worden in de krant. De belangen van de inwoners, daar gaat het ons om. Vier jaar geleden werd deze instelling beloond met een grote verkiezingszege. In maart 2022 gaan we er weer voor, maar wel op onze manier!

Arthur de Swart, nummer 4 op de kandidatenlijst 
Sinds 2010 ben ik actief bij Progressief-Uitgeest. In eerste instantie als steunfractielid, daarna als commissielid ruimtelijke ordening en de laatste jaren als raadslid. Binnen PU maak ik mij met name sterk voor groen en natuur. Zonder PU had het buitengebied van Uitgeest er heel anders uitgezien. Denk aan bebouwing van de Castricummerpolder, een outlet centrum in de Kagerhoek of een bungalowpark bij het Zwaansmeer. Als lokaal politicus maar ook als kiezer kun je het verschil maken. Daarom: Stem op PU !

Belangrijke verjonging op kandidatenlijst PU
De jeugd heeft de toekomst is een veel gebruikte uitspraak. Maar nog belangrijker, alle beslissingen van nu hebben vooral effect op de toekomst van jongeren. Naast de noodzakelijke ervaring in het politiek speelveld, is de stem van de jongeren zeer belangrijk. PU is dan ook blij, dat een aantal jonge mensen bereid zijn om in onze partij de komende jaren mee te beslissen over uw en hun toekomst. Op de website van PU stellen zij zich aan U voor.
PU maakt beloftes waar
In deze publicatie geven we nogmaals een korte opsomming van de beloftes die in ons vorig verkiezingsprogramma van 2018 stonden en ook waar zijn gemaakt:
• Bouw IKC school in ‘de Koog” en besluit tot renovatie Binnenmeerschool.
• Behoud ijsbaanterrein voor sport en recreatie. 
• Start gemaakt met woningbouw in het centrumgebied.
• Besloten tot vervanging verouderde sportzaal de Meet.
• Start gemaakt met de renovatie van de bestrating en riolering Koog Zuid.
• Realisatie herstart van erfgoedpark de Hoop.
• Behoud van dorpshuis de Zwaan, met alle daarbij behorende activiteiten.
• Tijdelijke woningen ten behoeve van jongeren uit Uitgeest.
• Behoud zwembad en sportvelden op huidige locatie
• Afschaffen van de hondenbelasting.
• Verkoop van de eendenkooi aan het Landschap Noord-Holland.

PU bedankt oud fractievoorzitter Jan Dubelaar
Na circa 20 jaar verlaat onze oud fractievoorzitter, Jan Dubelaar, gemeenteraad van Uitgeest. In deze periode heeft Jan op een ongelooflijke wijze zich ingezet voor de inwoners van Uitgeest. Niet alleen als raadslid, ook als partijvoorzitter en als voorzitter van vele commissievergaderingen heeft hij bewezen een verstandig, meelevend en inspirerend persoon te zijn. Zonder zijn principes te verloochenen, was en is hij in staat een brug te bouwen tussen meningen, standpunten, eisen en geroep. Zelfs als er uitspraken werden gedaan, die onder het kopje “gebral” kunnen worden geschaard.
In de 20 jaar zijn vele onderwerpen en kwesties ter sprake gekomen. Jan Dubelaar heeft zich daarbij altijd consequent achter de doelstellingen van Progressief Uitgeest geschaard. PU staat voor: Sociaal, Groen en Betrokken. Daarbij als lokale politiek niet gehinderd door de standpunten van de landelijke politiek. Ondanks de merkbare verruwing in de politiek, zeker de afgelopen jaren, is Jan Dubelaar altijd zichzelf gebleven, standvastig in zijn mening, maar ook open voor suggesties.
Naast zijn rol binnen de PU, is Jan Dubelaar ook heel actief als vrijwilliger bij zwembad de Zien en bij andere organisaties. Ook de komende jaren kunnen deze organisaties vertrouwen op zijn gedrevenheid en inzet. Stilzitten is hem vreemd.
Gelukkig blijft Jan Dubelaar nog wel sterk betrokken bij Progressief Uitgeest. Als voorzitter van de vereniging zal zijn invloed zeker nog merkbaar zijn. En daar zijn we hem alleen maar dankbaar voor.

Winnaar PU-zzel
In verband met de raadsverkiezingen van 16 maart deze keer geen puzzel. In publicatie nr.75 van najaar 2021werd bij PU-zzel 67 de vraag gesteld: Weet u wat PU al bijna 40 jaar doet? De oplossing was: “PU maakt beloftes waar”. Uit de goede oplossingen is de 31ste inzender, Lieneke Fatels getrokken. De boekenbon zal binnenkort bij haar worden bezorgd.


 Terug naar boven