Nieuwsblad van Progressief Uitgeest, 36ste jaargang, nr. 72, maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart
Na de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, zullen in de komende maanden besluiten worden genomen, die verstrekkende gevolgen zullen hebben voor de komende 40 jaar van Uitgeest. Te denken valt aan het nieuwe centrumplan, de scholenkwestie en niet te vergeten de plannen rond het stationsgebied. Ook heel belangrijk is voor welke groepen woningzoekenden we gaan bouwen op de schaars beschikbare bouwlocaties.
Als enige politieke partij informeert PU de burger, al 36 jaar huis aan huis, een paar keer per jaar, wat er allemaal op politiek gebied speelt in Uitgeest. Ook in deze PUblicatie informeren wij u over een aantal actuele onderwerpen. Bent u het met ons eens. Stem PU!

Jan Schouten is onze nieuwe lijsttrekker
De kieslijst van Progressief Uitgeest is een goede mix van jong en ouder, van man en vrouw, van ervaren en nieuw. PU is trots op de kieslijst. Meer info op onze website. 

Uitgeest in zwaar financieel weer!
Pas zeer recent, op 27 februari, kreeg wij te horen dat de BUCH organisatie vele miljoenen meer kost dan voorzien. Voor Uitgeest dit jaar € 858.000 extra en tot 2020 bijna 1 miljoen euro extra. Ook werd alvast een “winstwaarschuwing” gegeven dat later dit jaar extra geld nodig is voor het Sociaal Domein. En wat te denken van de plannen van de coalitiepartijen voor het Centrumgebied zoals: Zinloze sloop van een deel van het gemeentehuis om een horecaplein van te maken. De bouw van een dure parkeergarage in het centrum. Onnodige, dure verplaatsing van de ijsbaan. De bouw van een IKC waar Den Haag slechts een deel aan meebetaalt. Ook moet Uitgeest mogelijk meebetalen aan de plannen voor aanpassing van het stationsgebied. Tel alle kosten bij elkaar op en het zal duidelijk zijn dat de zakken van de gemeente Uitgeest snel leeg zal zijn.
Het kan anders! Nee, het moet anders! PU staat voor een verstandig financieel beleid. Daarom geen sloop van een deel van het gemeentehuis voor een horecaplein, geen onnodige verplaatsing ijsbaan en kritisch kijken naar de overige grote uitgaven.

PU is de lokale partij
Al meer dan 35 jaar strijdt PU voor het dorpsbelang. Als zelfstandig dorp blijven we baas over de keuzes die voor Uitgeest belangrijk zijn. PU kan in Uitgeest een eigen koers varen en wordt nooit voor het karretje gespannen van een landelijke moederpartij.

Vrijwilligers van groot belang
PU onderkent het belang van vrijwilligerswerk in Uitgeest. Het is goed dat vrijwilligers zich inzetten voor Uitgeest. Het verenigingsleven en de voorzieningen zijn de ziel van het dorp. Helaas worden de vrijwilligers van diverse organisaties tegengewerkt door het huidig college. Voorbeelden zijn de SUS en zwembad de Zien.
De activiteiten van de SUS zijn ongekend populair en zijn van groot belang voor de sociale structuur van Uitgeest. Het college wil de professionele ondersteuning van de SUS schrappen. Daarnaast wil het college het gebruik van de SUS van het dorpshuis inperken. PU is het daarmee niet eens. De SUS krijgt de volledige steun van PU, ook na de verkiezingen.
PU heeft zich altijd ingezet voor het behoud van het zwembad. Met grote inzet van vrijwilligers is het gelukt ons prachtige zwembad te behouden. Een prestatie van formaat!
PU heeft het college diverse malen gevraagd om een nieuwe gebruiksovereenkomst te maken in samenwerking met het bestuur van de Zien. Alle partijen zeggen wel dat het zwembad belangrijk is voor Uitgeest, maar het zwembad krijgt geen enkele zekerheid van het college. Zonder overeenkomst kan zwembad de Zien de noodzakelijk (duurzame) investering niet doen. Hiermee komt de toekomst van het zwembad in gevaar. PU zal blijven strijden voor het behoud van zwembad de Zien.

Bouwen in Uitgeest
De afgelopen 30 jaar is Uitgeest sterk veranderd en zijn er, veelal met PU in het college, zeer veel woningen gebouwd. Helaas is de beschikbaar bouwruimte nu zeer beperkt.
Geesterheem
PU heeft zich met succes ingespannen om in de toekomst ook de zwaarste zorg voor ouderen in Uitgeest te houden. Het zou toch triest zijn als hiervoor geen plek meer zou zijn in Uitgeest. PU kiest voor een nieuw Geesterheem, waarin ook plaats is voor mensen met een grote zorgvraag. En met mogelijkheid tot uitbreiding op termijn wegens de vergrijzing.
Woningen
De schaarse bouwlocaties in Uitgeest zijn wat PU betreft zoveel mogelijk voor starters en senioren. Hier is de woningbehoefte het grootst. Dat zeggen de andere partijen ook. Echter als er nieuwbouw komt, dan wordt weer gekozen voor het duurdere segment woningbouw, zoals recent bij de appartementen op de locatie Smallekamplaan. Ook de plannen voor de kassen van Baars bevatten helaas alleen luxe woningen. Zo moet het dus niet!
Scholen
PU vindt het erg belangrijk, dat in elke van de vier wijken van Uitgeest een basisschool blijft. PU kiest daarom voor 2 scholen, één in de Koog en één in het Oude Dorp. Slechts een school van ruim 500 leerlingen voor deze twee wijken op het ijsbaanterrein van Uitgeest, wijst PU af. Dit standpunt hebben we vanaf de start van de plannen verkondigd. Dit is tegenstelling tot een aantal andere partijen die nu in de coalitie zitten.

Groen en Duurzaamheid
Uitgeest behoort helaas inmiddels tot de 10% gemeentes met het minste openbaar groen. Een dorp zonder groen is geen dorp. PU kiest ervoor het ijsbaanterrein niet te bebouwen en te behouden als ijsbaanlocatie. De recente 2500 bezoekers bewijzen de unieke en historische waarde van dit terrein. PU is wel voor een meer multifunctioneel gebruik en ondersteunt van harte initiatieven om dit te realiseren. PU houdt zich aan zijn woord en houdt wel zijn rug recht.
Duurzaamheid moet gestimuleerd en gefaciliteerd worden om uiteindelijk een CO2 neutrale gemeente te worden. In de gemeentelijke nieuwbouwplannen moet klimaatneutraal bouwen vanaf nu uitgangspunt zijn.

Terugblik afgelopen 4 jaar
In 2015 werd er een plan gemaakt voor vakantiepark Oudgeest bij het Uitgeestermeer. Ook hier koos PU voor groen waardoor het plan niet doorging. Ondanks dat PU bijna 30% van de stemmen had, werd PU om die keuze schaamteloos uit de coalitie gezet!
In de korte tijd dat PU wel zitting had in het college kwam onder leiding van onze wethouder het groenbeleidsplan gereed. In dit plan staan afspraken over een groener, boomrijker Uitgeest. Helaas is de laatste 3 jaar niets meer van dit plan uitgevoerd. Sterker nog, het groen staat nu sterk onder druk, zoals uitbreiding Jumbo en plannen ijsbaanterrein.
Hetzelfde is gebeurd met het wegenonderhoud. Besloten was om in vier jaar tijd de achterstand weg te werken. Nadat PU uit het college was verdwenen, verdwenen ook de stratenmakers uit ons dorp. Plannen die op de plank lagen verdwenen in een la.
ProRail wilde graag een groot opstelterrein voor treinen laten verrijzen ten westen van de Kleis. Tot tevredenheid van de hele raad wist de PU wethouder Jan Schouten dit te voorkomen en werd een plek gevonden ten oosten van de A9. Hierdoor zullen de bewoners van de Kleis in de nachtelijke uren geen last ondervinden van geluid en licht.
Voordat PU in het college kwam was er een plan om de korfbal- en hockeyvelden te verplaatsen naar het einde van de Tolweg. Gelukkig gingen deze plannen niet door. Stormvogels en MCHU konden, tot hun grote vreugde, op hun plek in de Koog blijven.

Winnaar PU-zzel
PU informeert u ieder jaar twee keer over belangrijke zaken die in Uitgeest spelen. De oplossing van de PU-zzel heeft altijd te maken met een standpunt van PU. Het antwoord op de vraag “Weet u wat PU vindt?” in publicatie 72 was “Twee scholen dé oplossing”. Jelko de Ruijter van de Meldijk is als winnaar uit de bus gekomen. De boekenbon zal binnenkort aan Jelko worden overhandigd. Dit keer geen PU-zzel, deze bewaren we voor editie nr 73.

Kernpunten partijprogramma PU 2018-2022
1. Behoud van Uitgeest als een zelfstandige, vitale gemeente met een dorps karakter. Versterken van openbaar groen in het dorp, behoud van de groene gordel rond Uitgeest en de open landelijke buitengebieden.
2. Betrekken van de burgers bij besluitvorming.
3. De bouw van een nieuwe school met behoud van een basisschool in elke woonkern (Koog, Oude Dorp, Kleis en Waldijk). 
4. Bouw van een nieuw Geesterheem, met behoud van zorgvoorzieningen voor hulpbehoevenden en dementerende ouderen. Er moet rekening gehouden worden met een uitbreiding op termijn wegens de voorziene sterke vergrijzing.  
5. Op de schaarse bouwlocaties in Uitgeest zal zoveel mogelijk moeten worden gebouwd voor specifieke doelgroepen, te weten sociale koop- en huurwoningen voor starters en senioren. 
6. Geen bouw op belangrijke locaties, zoals zwembad, de sportvelden, het hertenkamp, rond visvijver De Kuil en het groene buitengebied.
7. Het ijsbaanterrein moet behouden blijven als “groene long” en worden ontwikkeld als een multifunctionele locatie voor sport, recreatie en evenementen.  
8. Duurzaamheid sterk bevorderen. Actief rekening houden met veranderend klimaat. 
9. Behoud maatschappelijk belangrijke voorzieningen (zwembad, sportvelden, bibliotheekfunctie, dorpshuis, cultureel centrum, jongerencentrum en speeltuin). 
10. Versterken van de recreatieve en toeristische functie van Uitgeest 
11. Betaalbare goede zorg voor ouderen en hulpbehoevenden. 
12. Verkeersmaatregelen ter verhoging veiligheid op o.a. Geesterweg, Tolweg en rond scholen. 
13. Een financieel gezonde gemeente, kosten bestuur omlaag. Afschaffen hondenbelasting. 
14. Streng en consequent handhaven bij overlast. 
15. Inperken van vliegtuighinder en compensatie door Schiphol. 

Ons volledig partijprogramma kunt u hier lezen.

 Terug naar boven