Nieuwsblad van Progressief Uitgeest, 38ste jaargang, nr. 74, december 2020

Inleiding
Het is inmiddels circa 2,5 jaar geleden dat Progressief Uitgeest, samen met de UVP en de PvdA een coalitie hebben gevormd. De drie wethouders zijn vervolgens hard aan de slag gegaan om het coalitieprogramma zo goed mogelijk uit te voeren. En met succes. Inmiddels zijn er vele stappen gezet om de plannen te starten en daar waar mogelijk uit te voeren. Via deze PUblikatie willen wij u verantwoording afleggen voor de keuzes die zijn gemaakt en eventueel nog gemaakt moeten worden.

Corona
We kunnen er niet omheen. Wat we ook denken, schrijven of plannen, het staat of valt met hoe het Covid19 virus ons in de greep houdt. We kunnen alleen samen de gevolgen ervan zoveel mogelijk beperken en hopen dat er binnen afzienbare tijd een definitieve oplossing beschikbaar komt. Voor iedereen die, in welke vorm dan ook, getroffen is of nog wordt door de gevolgen van Corona wenst PU het allerbeste en heel veel sterkte.

Scholenkwestie
Zoals bekend, heeft PU gestreden voor het behoud van 2 scholen in Uitgeest ten noorden van de spoorlijn. Een nieuwe school op de Paltrok locatie en in principe verbouw van de Binnenmeerschool. De stand van zaken is nu dat er waarschijnlijk medio 2021 gestart wordt met de bouw van de nieuwe school. Na oplevering van de nieuwe school kan begonnen worden met de verbouw van de Binnenmeerschool tot ook een kindcentrum. Tabijn is, als toekomstig gebruiker, heel blij met de eerste schetsen van het schoolgebouw op de Paltrok locatie. Vol enthousiasme werken zij deze nu samen met de architect uit. PU is heel tevreden dat zij haar verkiezingsbelofte op dit punt heeft kunnen waarmaken.

Nieuwe sportzaal
Sportzaal de Meet is inmiddels sterk verouderd, daar is iedereen het wel over eens. Aanvankelijk was het plan om een nieuwe sportzaal naast de Paltrok locatie te bouwen. Nadat Tabijn en een aantal omwonenden bezwaar hadden gemaakt tegen deze locatie voor een sportzaal zijn de plannen aangepast. Er is gezocht naar een andere locatie. Onderzocht wordt nu een locatie bij sporthal de Meet. Uiteraard zal rekening gehouden worden met de wensen van de ijsclub en de Jeu de Boules vereniging en de omwonenden. Wij verwachten dat dit gaat lukken. Een mooie locatie tussen de twee scholen. Een sportzaal bij de ijsbaan maakt het bovendien eenvoudig om binnen- en buitensport voor de scholen mogelijk te maken. PU ondersteunt te plannen van harte en zullen zeker hierover positief stemmen.

Woningbouw
De plannen voor de start van de bouw van woningen op de vrijgevallen bibliotheek locatie zijn in ver gevorderd stadium. Het ligt in de lijn der verwachting dat in loop van 2021 de eerste paal de grond in kan gaan. Uitgeest heeft een taakstelling om circa 300 a 400 huizen de komende jaren te bouwen. Helaas zijn de beschikbare locaties beperkt, vooral omdat de Provincie niet wil meewerken om op de kassen van Baars huizen te gaan bouwen. Een besluit dat door PU sterk wordt betreurd. In plaats van circa 70 huizen mogen er nu maar een heel beperkt aantal worden gebouwd op basis van een specifieke regeling. Op toekomstig vrijkomende schoollocaties zal gelukkig wel de mogelijkheid zijn om woningen te bouwen.

Tijdelijke woningen
Via het bouwen van tijdelijke woningen voor specifiek alleen jongeren wil het college deze doelgroep helpen, omdat jongeren nu bijna helemaal niet aan een eigen woning kunnen komen. En om, via een speciale en beperkte wetgeving, voorrang aan jongeren van Uitgeest te geven. Er is een beoogde locatie, achter de voormalige tandarts praktijk aan de Benesserlaan, maar PU wil ook dat de locatie op het parkeerterrein tegenover zwembad De Zien onderzocht wordt. Bij de keuze voor deze locatie hoeft veel minder groen te verdwijnen. Alhoewel de locatiekeuze in dit geval een bevoegdheid van het college is, heeft PU in de commissie RO gepleit om naast de beoogde locatie ook de alternatieve locatie op het parkeerterrein tegenover zwembad De Zien te onderzoeken. Het college heeft hieraan gehoor gegeven. Als de plannen doorgaan komen er op één van de twee locaties 20 woningen, in twee lagen. Woningen voor, bij eerste toewijzing, uitsluitend de jongeren van Uitgeest, en niet zoals de tegenstanders roepen, een AZC. Dit is absoluut niet aan de orde. Nu niet en later niet. Toewijzing geschiedt via www.svnk.nl (Sociale Woningen Noord-Kennemerland) en men dient daar ook in geschreven te zijn.

Renovatie de Koog
Alle voorbereiding voor de start van de grootschalige renovatie van Koog Noord zijn nagenoeg afgerond. De bestrating en riolering is door de hoge leeftijd aan onderhoud of vervanging toe. En de wijk kan ook sterk worden verduurzaamd en verlevendigd (o.a. door meer groen). Begin 2021 zal een start worden gemaakt met de eerste straten te renoveren. Het zal overigens minimaal 2 jaar duren voordat de laatste werkzaamheden zijn afgerond. In de raad is door diverse partijen gepleit om de renovatie af te blazen. PU is en was het daarmee hartgrondig oneens. Circa 50 jaar na de eerste bouw is daarna nagenoeg niets gedaan aan groot onderhoud en is renovatie heel erg nodig om verloedering van deze wijk tegen te gaan. Kijk eens naar de gerenoveerde Melis Stokelaan. PU gunt alle bewoners van de Koog, dat de rest van de Koog een vergelijkbare uitstraling krijgt. Uiteraard zal bij de renovatie van de Koog niet alleen gekeken worden naar het groen, ook parkeer problematiek zal meegenomen worden bij de plannen.
Naast de renovatie van de Koog, vinden er ook op allerlei andere plekken in Uitgeest wegenonderhoud plaats. Onderzoek heeft uitgewezen dat een te groot percentage niet voldoet aan de eisen. In het verleden is door hiervoor te weinig aandacht geweest. PU betreurt dit zeer en is erg tevreden dat het huidig college wel hier nu werk van maakt.

Verkoop Eendenkooi
Het was al vele jaren de wens van PU om de eendenkooi over te dragen aan Landschap Noord-Holland. Helaas was hiervoor in de gemeenteraad nooit een meerderheid te vinden. Tegenstanders zijn van mening dat verkoop van de eendenkooi eventuele woningbouw op die plek onmogelijk zou maken door het afpalingsrecht rondom de eendenkooi. Zoals u weet staat PU juist voor het behoud van ons groene buitengebied. De PU is dan ook blij dat in de raadsvergadering van 29 oktober eindelijk toch is besloten om de eendenkooi voor een symbolisch bedrag te verkopen aan Landschap Noord-Holland. Hiermee is de toekomst van een uniek stukje Uitgeest van meer dan 400 jaar oud verzekerd voor hopelijk de volgende 400 jaar.

Erfgoedpark de Hoop
PU steunt van harte de huidige ontwikkelingen op het erfgoedpark de Hoop. Door enthousiaste ondernemers uit de regio wordt het park een nieuwe toekomst gegeven, zonder dat daarbij de natuur schade ondervindt. De uitvinder van de houtzaagmolen, Cornelis Corneliszoon, krijgt daarmee de aandacht die hij verdient. Ook krijgt de Stichting die Cornelis Corneliszoon onder de aandacht wil brengen een ruimte aangeboden. Verder blijft de bouw van een houtzaagmolen op het terrein mogelijk. Het erfgoedpark zal een impuls geven aan het toerisme in Uitgeest op een schaal die past bij ons dorp.

Uitgeest in zwaar financieel weer / of toch niet!
Alle seinen stonden tot voor kort op rood met betrekking tot de financiën. Sterk oplopende kosten in de jeugdzorg en WMO zijn daarbij de belangrijkste oorzaken. Maar ook de verwachte daling van de rijksbijdrage maakt het zorgelijk.
Tegen alle verwachtingen in kan het college van Uitgeest toch een structureel positieve begroting voor de komende jaren presenteren. Door goed op de kosten te letten en extra inkomsten is dit mogelijk geworden. En belangrijk voor de burger, de komende jaren behoeven de lokale lasten alleen maar te worden geïndexeerd. De hondenbelasting is door inzet van PU inmiddels afgeschaft, dus die lokale kosten vervallen in het geheel.

Doe mee met PU
PU is al 37 jaar een lokale partij die opkomt voor de belangen van Uitgeest. We doen dit met veel enthousiasme en inzet. Met 6 raadsleden (van de totaal 15 zetels) is PU veruit de grootste partij van Uitgeest. Een partij met veel invloed op het reilen en zeilen in ons mooie dorp. Wilt u weten of de dorpspolitiek ook iets voor u kan zijn? Kom vrijblijvend eens bij ons langs.
Winnaar PU-zzel
PU informeert u ieder jaar over belangrijke zaken die in Uitgeest spelen. De oplossing van de PU-zzel heeft altijd wel iets te maken met een standpunt van PU. Ook nu weer. De op-lossing van PU-zzel 65 in publicatie nr.73 was: “Het moest anders en het gaat anders sinds de laatste verkiezingen, daarom PU stemmers bedankt !” Onder de inzenders van de goede oplossing is door loting de winnaar getrokken.
De boekenbon gaat dit keer naar Wolter Beers. 

 Terug naar boven