Nieuwsblad van Progressief Uitgeest, 39ste jaargang, nr. 75, december 2021

Inleiding
Met deze 75e Publicatie (een lustrum) in 39 jaar maakt nog eens duidelijk hoe lang en consequent PU het belangrijk vindt om de inwoners van Uitgeest te informeren over de standpunten en keuzes van PU in de zeer vele kwesties die de afgelopen tientallen jaren hebben gespeeld in Uitgeest. Vanaf de oprichting van de partij tot de dag van vandaag blijft PU strijden voor de zaken die zij van belang vindt voor ons dorp. En met steun van heel veel kiezers, want na 12 jaar met 4 raadsleden vertegenwoordigt te zijn, was het resultaat bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezing voor de PU overweldigend. Maar liefst 6 van de 15 zetels, en in veel stembureaus meer dan 40% van de stemmen. Een resultaat dat echter de afgelopen jaren ook heel veel verantwoordelijkheid met zich meedroeg. Maar bij PU doen we wat we beloven. In deze publicatie nemen we daarom ook een aantal van onze beloften met u door.

In maart 2022 zijn de nieuwe raadsverkiezingen. PU hoopt wederom op uw steun om datgene dat al in gang is gezet af te ronden en om de nieuwe uitdagingen op het gebied van woningennood, zorg, klimaat en financiën strijdbaar, transparant en eerlijk aan te gaan.

Participatie inwoners
Wat de afgelopen periode ook heel duidelijk heeft gemaakt dat het vooraf met burgers plannen bespreken heel belangrijk is voor het krijgen van een draagvlak. Maar participatie van inwoners maakt ook duidelijk dat belangen ver uit elkaar kunnen liggen. Het is daarom noodzakelijk vooraf goede afspraken te maken en de verwachtingen van de uitkomst te managen. Hoewel het zeker belangrijk is om de belangen en rechten van de individuele burger rekening te houden, zijn er ook situaties waarbij het algemeen belang boven het individueel belang gaat. PU zal blijven streven naar een zo goed mogelijk evenwicht tussen alle belangen gedurende een lopend participatieproces.

Woningbouw
Het is duidelijk dat er een zeer groot tekort is aan woningen. De redenen hiervoor zijn zeer divers. Het verplicht moeten huisvesten van statushouders is echter maar een zeer beperkt deel van de oorzaak. Het aantal arbeidsmigranten om onze economie op gang te houden, is een veelvoud van het aantal asielzoekers. De werkelijke oorzaak ligt in het feit dat steeds minder mensen wonen in een woning en dat er de afgelopen jaren, met name in de periode van de bankencrisis veel te weinig nieuwe woningen zijn gebouwd. Ook de stikstofcrisis heeft de bouw van veel woningen vertraagd of zelfs onmogelijk gemaakt.
De mogelijkheden om verantwoord in Uitgeest nog te bouwen zijn beperkt. Desalniettemin is er een start gemaakt met de bouw van woningen in het centrumgebied. Daarnaast zullen binnen korte tijd tijdelijke woningen worden geplaatst bij de Benesserlaan. Verder zijn er vele kleine plannen voor nieuwe woningen goedgekeurd. Maar daarmee wordt de woningnood niet opgelost.
Toch zijn er nog een aantal mogelijkheden om de woningnood enigszins te beperken. Zo zou het toegestaan moeten worden om een deel van een woning te verhuren, zonder dat dit tot financiële en juridische restricties leidt. Verder dienen koopwoningen alleen nog voor eigen bewoning te kunnen worden aangekocht om beleggers te kunnen weren.

Nieuwe sportzaal
De plannen voor een nieuwe sportzaal ter vervanging van de verouderde Meet bevinden zich in een vergevorderd stadium. Door de plotselinge mogelijkheid om de grote sporthal De Zien te kopen als gemeente, zijn de plannen wel vertraagd. Maar vrij recent is door de gemeenteraad de aangepaste plannen voor de omvang van de nieuwe sportzaal goedgekeurd. Ook de locatie is reeds lang geleden bepaald, namelijk nabij het ijsbaanterrein. Met betrekking tot het ijsbaanterrein is het standpunt altijd geweest om deze “groene long” te behouden en in te richten als multifunctioneel terrein. PU vindt het een prima idee om een deel van het ijsbaanterrein te gebruiken voor skeelerbaan. Dit heeft het voordeel dat deze in winter veel sneller gebruikt kan worden als schaatsbaan. Ook andere buitensporten zouden een plaats kunnen krijgen, maar er dient ook rekening gehouden te worden met behoud van veel groen en de mogelijkheid tot waterberging.

Klimaat
De afgelopen periode heeft maar weer eens heel duidelijk gemaakt dat de opwarming van de aarde wereldwijd tot grote klimaat problemen leidt. Steeds hogere temperaturen in delen van de wereld, grote droogtes of heftige regelval in zeer korte tijd recent ook in Zuid Limburg en delen van Duitsland en België het geval was. Alleen al de schade in Duitsland wordt geschat op vele miljarden euro's. De landelijk regering heeft in de recente plannen zeel veel geld gereserveerd om de gevolgen van de opwarming te kunnen financieren. En om te proberen de opwarming enigszins te beperken. Het is echter een wereldwijd probleem en dient ook wereldwijd te worden aangepakt. Toch kunnen de inwoners van Uitgeest ook een steentje bijdragen. Stop met het volledig bestraten van tuinen. Isoleer je eigen woning zo goed mogelijk. Probeer restafval zoveel mogelijk te beperken. Doe mee met acties voor zonnepanelen. 
Voor 2030 is het streven om “van het aardgas af te zijn voor het verwarmen van een woning”. Dit is een zeer grote uitdaging. zowel technisch als financieel. Uit de eerste onderzoeken is al gebleken dat een warmtenet in Uitgeest op dit moment financieel niet haalbaar is. PU onderschrijft de doelstelling echter volledig en zal in keuzes dit primair mee laten wegen. 
Uitgeest heeft, net als elke gemeente, van de regering de opdracht gekregen om gebieden aan te wijzen waar duurzame energie opgewekt kan worden. Hierbij vindt PU het belangrijk om de balans tussen landschap, natuur en duurzaamheid niet uit het oog te verliezen. Zo heeft PU met succes een motie ingediend om geen zonnepark toe te staan in het gebied tussen het oude dorp en de A9. Dit zou een te grote aantasting geweest zijn van de mooie polder rondom de Binnenmeer.

Financiën
Helaas is ook dit keer een paragraaf over de financiën van Uitgeest noodzakelijk. Niet omdat Uitgeest onverantwoord omgaat met de financieren van plannen en gemeentelijke huishouding. Nee zeker niet. De afgelopen decennia is Uitgeest juist heel verantwoord en voorzichtig omgegaan met de gelden. Echter het is de landelijke overheid die het de gemeentes (inclusief Uitgeest) onmogelijk maakt om voor een langere termijn betrouwbaar op orde te hebben. Taken worden overgeheveld naar de gemeente zonder dat daarvoor voldoende middelen ter beschikking gesteld. Daar komt nog bij de overgehevelde taken een aanzuigende werking hebben en dienstverlenende partijen daar dankbaar gebruik van maken. Het meest ergerlijk is dat recent de overheid heeft besloten om het gemeentefonds over alle gemeentes her te verdelen. Aanvankelijk zou dit voor Uitgeest gunstig uitpakken. Echter na een herberekening zou dit nu jaarlijks vele honderdduizend euro’s minder aan inkomsten betekenen. Een definitief besluit is nog niet genomen, maar PU zal blijven strijden voor een rechtvaardige verdeling van de gelden die de overheid aan de gemeente verstrekt.

PU maakt beloftes waar
Een korte opsomming:
• Bouw IKC school in ‘de Koog” en besluit tot renovatie Binnenmeerschool.
• Behoud ijsbaanterrein voor sport en recreatie. 
• Start gemaakt met woningbouw in het centrumgebied.
• Besloten tot vervanging verouderde sportzaal de Meet.
• Start gemaakt met de renovatie van de bestrating en riolering Koog Zuid.
• Realisatie herstart van erfgoedpark de Hoop.
• Behoud van dorpshuis de Zwaan, met alle daarbij behorende activiteiten.
• Tijdelijke woningen ten behoeve van jongeren uit Uitgeest.
• Afschaffen van de hondenbelasting.
• Verkoop van de eendenkooi aan het Landschap Noord-Holland.

Doe mee met PU
PU is al 39 jaar een lokale partij, die opkomt voor de belangen van Uitgeest. We doen dit met veel enthousiasme en inzet. Met 6 raadsleden (van de totaal 15 plekken) is PU veruit de grootste partij van Uitgeest. Een partij met veel invloed op het reilen en zeilen in ons mooie dorp. Maar ook met een zeer grote verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die soms ook zwaar is en niet makkelijk. Net als bijna alle politieke partijen heeft PU het nu ook moeilijker om mensen nog enthousiast te maken voor de politiek. We snappen dat heel goed. Daarom deze oproep. Bent u het eens met de standpunten van PU? Doe mee met PU. 


 Terug naar boven